Logo Strona główna   Pomoc    Przejdź w górę do witryny Biuletyn Politechniki Śląskiej
Z Życia Politechniki Śląskiej
Nr 14. Grudzień 2008
 
 
 
Z Życia Politechniki Śląskiej
Icon Wizyta Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego na Politechnice Śląskiej
Icon Barbórka 2008 na Wydziale Górnictwa i Geologii
Icon Politechnika sportem stoi!
Icon Specjalna Uchwała Senatu Pol. Śl.
Icon CEEPUS Day na Pol. Śl.
Icon Medal Prezydenta Włoch dla Pawła Spisaka, absolwenta PŚ
Icon Wystawa malarska w Rzymie
Icon Przedsiębiorczość w opinii studentów
Icon Giełda Pracodawcy Jesień 2008
Icon Politechnika Śląska w rankingach szkół wyższych 2008
Icon Aktualności
Icon Nowości Wydawnictwa Politechniki Śłąskiej
Icon Pożegnania
Icon Zaproszenie na Bal Doktoranta
Icon
BARBÓRKA 2008 NA WYDZIALE GÓRNICTWA I GEOLOGII

Zgodnie z akademicką tradycją górnicza Barbórka jest świętowana na Wydziale Górnictwa i Geologii w ostatni piątek listopada. W bieżącym roku obchodziliśmy ją 28 listopada już po raz 59. począwszy od założenia Wydziału w 1950 roku.
Rankiem odprawiona została w kościele p.w. Św. Michała Archanioła koncelebrowana msza św. w intencji studentów, absolwentów i pracowników naszego Wydziału, której przewodniczył ks. Biskup Jan Wieczorek Ordynariusz Diecezji Gliwickiej. Wczesnym popołudniem odbyła się uroczystość wręczenia indeksów studentom I roku studiów stacjonarnych, którzy otrzymali je z rąk Prodziekana ds. Studenckich dra inż. Piotra Soboty w asyście opiekuna I roku dra hab. inż. Stanisława Dużego oraz opiekunów poszczególnych grup dziekańskich. Przed Akademią Barbórkową w holu Wydziału Górnictwa i Geologii przygrywała orkiestra dęta KWK „Sośnica – Makoszowy”. Główne uroczystości barbórkowe w Auli Głównej rozpoczął Dziekan Wydziału Górnictwa i Geologii prof. dr hab. inż. Marian Dolipski, który serdecznie powitał wszystkich zebranych gości, pracowników i studentów Wydziału oraz reprezentanta współorganizatora uroczystości Honorowego Prezesa Stowarzyszenia Wychowanków naszego Wydziału mgra inż. Henryka Brola.

W tradycyjnej akademii, oprócz studentów i pracowników naszego Wydziału udział wzięli również zaproszeni goście a wśród nich: JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik, Prorektor ds. Dydaktyki prof. dr hab. inż. Stanisław Kochowski, Kanclerz Politechniki Śląskiej mgr inż. Wojciech Wydrychiewicz, członkowie Senatu Politechniki Śląskiej oraz Dyrektor Wyższe- go Urzędu Górniczego dr inż. Piotr Trzcionka. Na Barbórkę przybyli Posłowie na Sejm RP pani Maria Nowak i prof. Jan Kaźmierczak oraz Prorektor ds. Nauki Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie prof. Tomasz Szmuc. Obecni byli poprzedni Rektorzy Politechniki Śląskiej prof. Wojciech Zieliński i prof. Bolesław Pochopień oraz Prezydent Gliwic prof. Zygmunt Frankiewicz. Uroczystość Barbórkową zaszczycili swoją obecnością dziekani i prodziekani zaprzyjaźnionych uczelni: Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo – Hutniczej prof. Piotr Czaja, Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego prof. Jan Idziak, Dziekan Wydziału Górniczo – Geologicznego Vysokiej Skoly Bańskiej z Ostrawy prof. Vladimir Slivka, Prodziekan ds. Dydaktyki Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo – Hutniczej dr hab. inż. Jan Ziaja, Prodziekan Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego dr hab. Marek Michalik oraz Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju Kadry Naukowej Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej – prof. Wojciech Ciężkowski. Na nasze uroczystości barbórkowe przyjechała również delegacja niemiecka z TU Bergakademie we Freibergu z prof. Norbertem Volkmannem oraz z Agricola Fachhohschule w Bochum z prof. Frankiem Otto.

Na barbórkowe święto przybyli także dyrektorzy zaprzyjaźnionych instytutów naukowych: Naczelny Dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa – prof. Józef Dubiński, Dyrektor Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk – prof. Eugeniusz Mokrzycki, dyrektor Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji EMAG – mgr inż. Piotr Wojtas, Prezes Zarządu Centrum Badawczo – Rozwojowego KGHM CUPRUM mgr inż. Henryk Karaś, Zastępca Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego – Dyrektor ds. Państwowej Służby Geologicznej prof. Marek Graniczny, Zastępca Dyrektora Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG – dr inż. Antoni Kozieł oraz Prezes Zarządu Centrum Badań i Dozoru Górniczego – mgr inż. Zygmunt Folta. Na uroczystej akademii obecni byli przedstawiciele spółek węglowych: Wiceprezesi Zarządu Kompanii Węglowej – dr inż. Jacek Korski i mgr inż. Marek Uszko, Dyrektor Katowickiego Holdingu Węglowego – mgr inż. Janusz Styrylski, Wiceprezes Zarządu Południowego Koncernu Węglowego – mgr inż. Jan Matuszewski, Jastrzębskiej Spółki Węglowej – dr inż. Józef Straś oraz Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa – prof. Wiesław Blaschke, Wiceprezes Górniczej Izby Przemysłowo – Handlowej mgr inż. Piotr Kryszak, Przewodniczący Związku Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego i Wiceprezes Zarządu „Fasing” – dr inż. Maksymilian Klank, Prezes Zarządu „Polski Koks” – mgr inż. Włodzimierz Hereźniak, Prezes Zarządu Zakładu Elektroniki Górniczej – mgr inż. Andrzej Bywalec, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki „Carboautomatyka” – dr inż. Henryk Stabla, Prezes Zarządu „Elektrometal” – Andrzej Wojtyła, Prezes Zarządu „Utex” – mgr inż. Artur Zając a także dyrektorzy kopalń i fabryk maszyn górniczych. Przybyli również reprezentanci Policji: Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Gliwicach – Inspektor Rafał Kochańczyk oraz Wojska: Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gliwicach – ppłk. dypl. Roman Nowogrodzki i Dowódca VI Batalionu Desantowo – Szturmowego ppłk. dypl. Marek Stec. Dziekan Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej prof. Marian Dolipski w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie górnictwa a zwłaszcza górnictwa węgla kamiennego dla bezpieczeństwa energetycznego i gospodarczego Polski, zwrócił uwagę na fakt zwiększonego zapotrzebowania górnictwa na fachowe kadry i w tym kontekście przedstawił bogatą ofertę edukacyjną i naukową naszego Wydziału. Po Dziekanie głos zabrał JM Rektor prof. Andrzej Karbownik, który zwrócił uwagę na konieczność podjęcia prac w obszarze tzw. czystych technologii węglowych oraz złożył pracownikom, studentom i całej górniczej braci serdeczne życzenia.

Na wniosek Dziekana Wydziału w uznaniu zasług dla rozwoju górnictwa Minister Gospodarki nadał Odznakę Honorową „Zasłużony dla górnictwa RP” pracownikom naszego Wydziału: prof. dr hab. inż. Aleksandrowi Lutyńskiemu, dr hab. inż. Piotrowi Strzałkowskiemu prof. nzw. w Pol. Śl., dr inż. Piotrowi Głuchowi, dr inż. Marcinowi Krause, dr inż. Małgorzacie Lewandowskiej, dr inż. Markowi Marciszowi, dr inż. Piotrowi Mockowi i dr inż. Janowi Szpyrce zaś osiągnięcia uhonorował nominacjami na kolejne stopnie górnicze. Generalnym Dyrektorem Górniczym III stopnia zostali dr hab. inż. Stanisław Duży i dr hab. inż. Piotr Gawor prof. nzw. w Pol. Śl., zaś Dyrektorem Górniczym I stopnia zostali dr inż. Zdzisław Adamczyk, dr inż. Jan Kania, dr inż. Wojciech Preidl i dr inż. Violetta Sokoła - Szewioła. Na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Minister Środowiska nadał Odznakę Honorową „Zasłużony dla polskiej geologii” osobom: dr inż. Katarzynie Staniendzie, dr inż. Ewie Strzałkowskiej i dr inż. Adamowi Wasilczykowi oraz Odznakę Honorową „Za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej” dr hab. inż. Annie Patrzałek prof. nzw. w Pol. Śl. i dr hab. inż. Markowi Pozzi prof. nzw. w Pol. Śl.

Uroczystości Barbórkowe były również okazją do wyróżnienia najlepszych studentów i absolwentów naszego Wydziału. Najlepsi absolwenci, którzy obronili prace dyplomowe w tym roku otrzymali dyplomy ukończenia studiów z rąk JM Rektora Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Andrzeja Karbownika i Dziekana Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej prof. Mariana Dolipskiego. Byli to: Robert Baron, Iwona Bura, Ewa Chwedorowicz, Maria Gajdowska, Justyna Kowalska, Janina Magiera, Żaneta Mrozek, Grzegorz Parchański, Marta Segiet i Michał Szastok.
W corocznym konkursie prac dyplomowych nagrody ufundowane przez Stowarzyszenie Wychowanków Wydziału Górnictwa i Geologii zdobyli:
  • Iwona Bura I nagrodę za pracę magisterską pt.: „Porównanie jakości prognozy całkowitej godzinowej energii sejsmicznej za pomocą predyktorów indywidualnych i kombinowanych” – promotor prof. dr hab. inż. Jerzy Kornowski;
  • Henryk Świętochowski II nagrodę za pracę inżynierską pt.: „Stanowisko do badań zużycia przy tarciu ślizgowym” – promotor dr inż. Jacek Spałek;
  • Magdalena Widera III nagrodę za pracę magisterską pt.: „Walory geoturystyczne wybranych obiektów Półwyspu Krymskiego” – promotor dr inż. Katarzyna Stanienda;
  • Damian Stolarski III nagrodę za pracę inżynierską pt.: „Badania ratowników górniczych w aspekcie zagrożenia klimatycznego w Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego” – promotor dr inż. Krzysztof Słota.
Wyróżniono również następujące prace:
  • Magdalena Młynarczyk za pracę magisterską pt.: „Obiekty geoturystyczne na szlaku pielgrzymkowym Camino Frances” – promotor prof. dr hab. inż. Krystian Probierz;
  • Sylwia Nowak za pracę magisterską pt.: „Opracowanie koncepcji i budowa interaktywnego systemu obsługi prac geodezyjnych i kartograficznych ODGiK” – promotor dr inż. Violetta Sokoła – Szewioła.
Specjalną nagrodę z zakresu BHP, którą przyznała Fundacja im. Prof. Wacława Cybulskiego „Bezpieczne Górnictwo” otrzymał Łukasz Sobala za pracę dyplomową magisterską pt.: „Analiza stanu bezpieczeństwa w zakładach górniczych z uwzględnieniem ryzyka wypadków związanych z wykonywaniem robót strzałowych”, której promotorem był dr inż. Józef Parchański.

 

Za ubiegły rok akademicki najlepszą grupą dziekańską uznano grupę V roku specjalności studiowania „Gospodarka Wodna”, której przedstawiciele odebrali z rąk Honorowego Prezesa Stowarzyszenia Wychowanków Wydziału Górnictwa i Geologii mgra inż. Henryka Brola oraz Dziekana Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej prof. Mariana Dolipskiego przechodnią szpadę górniczą. Akademię zakończyło uroczyste przyjęcie studentów pierwszego roku do stanu górniczego – tradycyjny „skok przez skórę”. Promotorami „skoku przez skórę” byli: Honorowy Prezes Stowarzyszenia Wychowanków Wydziału Górnictwa i Geologii mgr inż. Henryk Brol oraz prof. Franciszek Plewa. Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił Akademicki Chór Politechniki Śląskiej pod kierunkiem dr Lucjusza Andersa adiunkta naszego Wydziału. W programie artystycznym wystąpił Akademicki Zespół Tańca Politechniki Śląskiej „Dąbrowiacy”. Po zakończeniu oficjalnych uroczystości w sali Rady Wydziału przy lampce wina goście składali gratulacje i życzenia na ręce Dziekana Wydziału.
Uroczystości Barbórkowe zakończyła, przebiegająca w miłej i wesołej atmosferze, wspólna biesiada piwna naszych pracowników, studentów i zaproszonych gości.

Piotr Sobota