Logo Strona główna   Pomoc    Przejdź w górę do witryny Biuletyn Politechniki Śląskiej
Z Życia Politechniki Śląskiej
Nr 12. Wrzesień-Październik 2008
 
 
 
Z Życia Politechniki Śląskiej
Icon Inauguracja roku akademickiego 2008/2009
Icon Przemówienie inauguracyjne Rektora PŚ
Icon Nowe władze uczelni
Icon Rektorzy i Prorektorzy w historii PŚ
Icon Wydarzenia
Icon Aktualności
Icon Konferencje naukowe
Icon Nowości Wydawnictwa Politechniki Śląskiej
Icon Pożegnania
Icon
NOWOŚCI WYDAWNICTWA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

Piotr Czech, Grzegorz Wojnar, Piotr Folęga
PODSTAWY KOMPUTEROWEGO ZAPISU KONSTRUKCJI Z WYKORZYSTANIEM ŚRODOWISKA AUTOCAD
Wyd. I, 2008, 22 zł, s. 163

Podręcznik zawiera opracowaną przez autorów nowatorską ścieżkę przejścia przez program AutoCAD, umożliwiającą czytelnikowi opanowanie w krótkim czasie podstawowych poleceń programu. Całość oparto na 60 ćwiczeniach, w których czytelnik uczy się wykorzystywać program jako narzędzie wspomagające wykonanie rysunków maszynowych. Podręcznik zawiera opisy do polskiej i angielskiej wersji programu. Książka stanowi dobrą podstawę do nauki zapisu konstrukcji z wykorzystaniem środowiska AutoCAD. Będzie ona przydatna dla studentów wydziałów mechanicznych politechnik, a także wszystkich osób pragnących zaznajomić się z tą tematyką.

Leszek A. Dobrzański
NIEMETALOWE MATERIAŁY INŻYNIERSKIE
Wyd. I, 2008, 52 zł, s. 406

Książka dotyczy działu materiałoznawstwa opisowego i obejmuje niemetalowe materiały inżynierskie, w tym materiały ceramiczne, polimerowe i kompozytowe o dużej różnorodności gatunków i bardzo dużej liczbie potencjalnych zastosowań, komplementarnych a niekiedy nawet konkurencyjnych w stosunku do metali i ich stopów. W książce opisano również niemetalowe materiały spiekane i wytwarzane metodami metalurgii proszków. Sporo miejsca poświęcono również na szkło i ceramikę szklaną, materiały węglowe, w tym fullereny i nanorurki węglowe, jako jedne z najbardziej awangardowych dziś materiałów inżynierskich.

Piotr Folęga, Piotr Czech, Grzegorz Wojnar
WYBRANE ZAGADNIENIA TEORETYCZNE Z GRAFIKI INŻYNIERSKIEJ.
Wyd. I, 2008, 18 zł, s. 123

W podręczniku autorzy przedstawili niezbędne w procesie nauczania zapisu konstrukcji wiadomości z geometrii wykreślnej oraz rysunku technicznego maszynowego, z uwzględnieniem aktualnych norm. Zagadnienia te zaprezentowano na poziomie podstawowych zasad i definicji dokonując ich objaśnienia i interpretacji oraz ilustrując je licznymi przykładami graficznymi. Zakres tematyczny podręcznika dopasowany jest do programów nauczania studiów na wydziałach mechanicznych politechnik.

Bożena Gajdzik, Andrzej Wycislik
JAKOŚĆ, ŚRODOWISKO I BEZPIECZEŃSTWO PRACY W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM
Wyd. I, 2008, 30 zł, s. 247

Książka opisuje stosowane w przedsiębiorstwach normatywne systemy zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Podręcznik przeznaczony jest dla studentów politechnik i uniwersytetów, posiadających specjalizacje w zakresach: zarządzania i inżynierii produkcji, inżynierii środowiska, inżynierii jakości i bezpieczeństwa pracy, a także zintegrowanego zarządzania. Opracowanie może być także przydatne dla pełnomocników zarządu i menedżerów, zajmujących się zagadnieniami integracji procesów zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy.

Eugeniusz Hadasik
BADANIA PLASTYCZNOŚCI METALI
Wyd. I, 2008, 20 zł, s. 145

Monografia składa się z dwóch części. W pierwszej zdefiniowano pojęcie plastyczności metali, podano sposoby eksperymentalnego wyznaczania charakterystyk plastyczności oraz metody analitycznego opisu plastyczności. Druga część obejmuje badania plastyczności wybranych stali i metali nieżelaznych. Monografia przeznaczona jest dla studentów, doktorantów i pracowników naukowo-badawczych, zajmujących się inżynierią materiałową i metalurgią.

Aleksandra Kuzior, Jacek Rąb, Iwona Sobieraj (red.)
SPOŁECZNOŚCI LOKALNE NA POGRANICZU
Wyd. I, 2008, 25 zł, s. 188

Monografia jest wynikiem badań prowadzonych w rejonie pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego. Problematyka społeczności lokalnych pogranicza została ukazana w szerszym kontekście teoretycznym w celu zobrazowania specyfiki złożoności kulturowej rejonów przygranicznych. Zamieszczone artykuły podzielono na trzy główne części: etniczność na pograniczu kulturowym, problemy kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w wymiarze lokalnym oraz metodologiczne problemy badań społeczności lokalnych na pograniczu. Książka wydana jest z myślą o przyszłych adeptach socjologii.

Jan Marciniak, Wojciech Chrzanowski, Anita Kajzer
GWOŹDZIOWANIE ŚRÓDSZPIKOWE W OSTEOSYNTEZIE
Wyd. II, 2008, 35 zł, s. 237

Drugie wydanie monografii stanowi kwintesencję metody, która nadal jest wykorzystywana do leczenia złamań kości długich a także wielu innych schorzeń ortopedycznych. W książce zawarto aktualne rozwiązane problemy oraz zagadnienia wymagające perspektywicznego ujęcia i rozważenia. Odnoszą się one do skuteczności różnych metod osteosyntezy śródszpikowej w leczeniu złamań kości długich i zaburzeń zrostu kostnego. Publikacja skierowana jest do czytelników zainteresowanych postępem w chirurgii ortopedycznej z wykorzystaniem wyrobów najnowszej generacji.

Jolanta Staszewska
MARKETING PRZEDSIĘBIORSTW. ZAGADNIENIA WYBRANE DLA INŻYNIERÓW
Wyd. I, 2008, 24 zł, s. 152

Książka stanowi przegląd podstawowych informacji z obszaru marketingu. Poruszono tu zagadnienia odnoszące się do działalności marketingowej organizacji zyskownych, przedstawiając rolę marketingu na rynku. Zarządzania marketingiem, narzędzia marketingu oraz poruszono kwestię badań marketingowych.

Stefan Węgrzyn, Lech Znamirowski
ZARYS NANONAUKI I INFORMATYCZNYCH MOLEKULARNYCH NANOTECHNOLOGII
Wyd. II rozszerzone, 2008, 17 zł, s. 123

Drugie wydanie rozszerzone o fragmenty poświęcone strukturom komórek organizmów biologicznych jako nośników informacji, o opis selektywnego działania błon komórkowych oraz o opis molekularnych biologicznych motorów. Rozdział dziewiąty traktujący o nanostrukturach i nanoprocesach rozszerzono o omówienia hierarchicznych opisów nanosystemów. Opracowanie ma na celu przedstawienie zarysu nowej dziedziny nauki i jej znaczenia jako obecnie wyznaczającego jeden z głównych kierunków rozwoju informatyki.

Grzegorz Wojnar, Piotr Folęga, Piotr Czech
GRAFICZNY ZAPIS KONSTRUKCJI MASZYN. ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE.
Wyd. I, 2008, 17 zł, s. 111

W podręczniku przedstawiono liczne przykłady i zadania dobrane specjalnie do nauczania zapisu konstrukcji maszyn. Rozważane są obiekty płaskie i bryłowe, znajdujące zastosowania praktyczne, w tym typowe elementy używane do budowy maszyn, takie jak złącza śrubowe i spawane, wały i koła zębate. Zaprezentowane podejście, raczej rzadko stosowane w literaturze, polegające na przedstawieniu przedmiotu w rzucie aksonometrycznym lub na zdjęciu., pokazaniu jego rzutów prostokątnych, etapowym wymiarowaniu i zebraniu wszystkich wcześniejszych informacji na jednym finalnym rysunku, jest bardzo korzystne dla uczącego się i pozwala na ugruntowanie systematycznego podejścia do zapisu konstrukcji. W ten sposób autorzy zachęcają odbiorcę do myślenia przestrzennego i zaznajamiają go z pracą konstruktora.