Logo Strona główna   Pomoc    Przejdź w górę do witryny Biuletyn Politechniki Śląskiej
Z Życia Politechniki Śląskiej
Nr 12. Wrzesień-Październik 2008
 
 
 
Z Życia Politechniki Śląskiej
Icon Inauguracja roku akademickiego 2008/2009
Icon Przemówienie inauguracyjne Rektora PŚ
Icon Nowe władze uczelni
Icon Rektorzy i Prorektorzy w historii PŚ
Icon Wydarzenia
Icon Aktualności
Icon Konferencje naukowe
Icon Nowości Wydawnictwa Politechniki Śląskiej
Icon Pożegnania
Icon
PRZEDSTAWIAMY NOWE WŁADZE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

Rektor Politechniki Śląskiej
Prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik

Prof. Andrzej Karbownik ukończył studia na Wydziale Górniczym Politechniki Śląskiej w 1970 r. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w roku 1978, doktora habilitowanego nauk technicznych w roku 1987, a tytuł naukowy profesora nauk technicznych w1999 r. Prof. Karbownik jest zawodowo związany z Politechniką Śląską nieprzerwanie od momentu ukończenia studiów. W latach 1970-1978 był asystentem i starszym asystentem, w latach 1978-1989 adiunktem, kolejno w latach 1989-1992 docentem i profesorem nadzwyczajnym – w latach 1992-2004. Na profesora zwyczajnego mianowany został w roku 2005. Dotychczas prof. Andrzej Karbownik był kierownikiem Zakładu Projektowania Kopalń (w latach1989-1991) na Wydziale Górnictwa i Geologii, następnie (w latach 1991-1987) – kierownikiem Zakładu Projektowania i Restrukturyzacji Kopalń oraz zastępcą Dyrektora ds. Nauki Instytutu Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Ochrony Powierzchni (lata 1991-1992).

W latach 2002-2008 sprawował funkcję Dziekana Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Jest kierownikiem Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem i Organizacji Produkcji oraz szesnastym w historii Rektorem Politechniki Śląskiej. Prof. Andrzej Karbownik był także Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Gospodarki w rządzie prof. Jerzego Buzka (w latach 2000-2001). Był jednym z autorów programu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce. Był także Wiceprezesem (w latach 1992-1993) oraz Prezesem (w latach 1993-1996 oraz 1997-2000) Zarządu Państwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego S.A. Obecnie prof. Karbownik poza sprawowaniem funkcji Rektora pełni szereg innych funkcji. Jest m.in. redaktorem naczelnym miesięcznika „Wiadomości Górnicze”, kwartalnika „Karbo”, kwartalnika „Budownictwo Górnicze i Tunelowe”. Poza tym jest przewodniczącym Rady Śląskiej Grupy Regionalnej „Stowarzyszenia Project Management Polska”, prezesem Rady Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu, członkiem Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, a także członkiem Sekcji Ekonomiki i Organizacji Górnictwa Komitetu Górnictwa PAN.

Prof. Andrzej Karbownik jest autorem wielu publikacji naukowych, m.in. 138 artykułów w krajowych czasopismach fachowych i 17 w zagranicznych, 93 referatów na konferencjach krajowych i 40 na międzynarodowych, a także licznych książek, monografii i skryptów. Był promotorem 7 zakończonych prac doktorskich. W przygotowaniu są kolejne 3 prace, nad którymi sprawuje opiekę naukową. Prof. Karbownik był również autorem 81 opracowań naukowo-badawczych i 92 ekspertyz i opinii dla przemysłu. Kierował także 5 projektami badawczymi finansowanymi przez MNiSzW (KBN). W trakcie swojej działalności naukowej prof. Karbownik odbył stypendia zagraniczne – w Uniwersytecie Technicznym – Wyższej Szkole Górniczej w Madrycie (8 miesięcy), Wyższej Szkole Górniczej w Bochum (18 miesięcy – stypendium Fundacji Humboldta), Uniwersytecie Technicznym w Berlinie oraz w Uniwersytecie w Oviedo.
Wolny czas Rektor spędza pracując w ogrodzie, w zimie natomiast szusuje na narciarskich stokach.

Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju
Prof. dr hab. inż. Leszek Blacha

Prof. Leszek Blacha jest absolwentem Wydziału Metalurgicznego Politechniki Śląskiej. Studia ukończył w 1980 roku, uzyskując tytuł mgra inż. hutnika o specjalności metalurgia metali nieżelaznych. 1 maja 1980 roku rozpoczął pracę na stanowisku asystenta stażysty, a następnie asystenta w Instytucie Metali Nieżelaznych Politechniki Śląskiej. Efektem prowadzonych do roku 1990 prac własnych była praca doktorska pt. „Kinetyka parowania cynku ze stopów Cu-Zn”, obroniona z wyróżnieniem na Wydziale Metalurgicznym Politechniki Śląskiej w 1990 roku. Głównym przedmiotem zainteresowań naukowych prof. Leszka Blachy jest badanie kinetyki wybranych procesów fizykochemicznych, towarzyszących pirometalurgicznym technologiom otrzymywania metali. Z tym obszarem związana była także jego rozprawa habilitacyjna pt. „Eliminacja ołowiu i antymonu z miedzi i jej stopów w procesie rafinacji próżniowej” przedstawiona w maju 2001 roku. Tytuł profesora uzyskał w roku 2007.

Prof. Leszek Blacha od 1999 do 2002 roku pełnił funkcję Prodziekana ds. Studenckich, w latach 2002-2008 był Dziekanem Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii. Od 2003 do 2008 roku kierował Katedrą Metalurgii Politechniki Śląskiej. Pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Metalurgii PAN, jest także członkiem wielu organizacji naukowych w kraju. Jest autorem 2 monografii, 2 podręczników akademickich, ponad 100 artykułów opublikowanych w czasopismach naukowo-badawczych i materiałach konferencyjnych, 60 opracowań niepublikowanych (sprawozdania z prac badawczych). Uzyskał 1 patent oraz brał udział w 5 wdrożonych opracowaniach dla przemysłu. Był promotorem dwóch zakończonych prac doktorskich. Jako student związany był z Akademickim Związkiem Sportowym, jako czynny zawodnik piłki ręcznej, potem jako działacz. Jego głównym zainteresowaniem jest operetka oraz dobra książka.

Prorektor ds. Dydaktyki
Dr hab. Stanisław Kochowski, prof. nzw. w Pol. Śl.

Prof. Stanisław Kochowski dyplom mgra fizyki uzyskał na Wydziale Matematyki-Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w roku 1969 po czym 1 października tego samego roku rozpoczął pracę w Instytucie Fizyki na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Politechniki Śląskiej jako stażysta. Był kolejno zatrudniony na stanowisku asystenta, starszego asystenta, adiunkta, adiunkta z habilitacją i od roku 2004 na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W roku 1976 uzyskał stopień doktora nauk fizycznych, a w roku 2002 doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie elektroniki – elektroniki ciała stałego. Przedmiotem jego działalności naukowej są: badania eksperymentalne i analiza teoretyczna powierzchniowych procesów elektronowych w układach półprzewodnik-dielektryk, a w szczególności krzem-dielektryk i arsenek galu-dielektryk; technologia i badania właściwości cienkich warstw metali i półprzewodników organicznych (ftalocyjanin) w aspekcie ich zastosowań jako sensorów gazów. Prof. Kochowski aktywnie uczestniczy również w pracach nad wykorzystaniem zjawiska fotermicznego w pomiarach właściwości cieplnych ciał stałych. Jest autorem i współautorem ponad 70 publikacji, w tym 30 z „listy filadelfijskiej”, i dwóch zgłoszeń patentowych. Jego prace były 80 razy cytowane przez innych autorów. Wypromował jednego doktora i jest promotorem jednego otwartego przewodu w dyscyplinie fizyka. Był recenzentem dwóch prac doktorskich. Jest recenzentem kilku czasopism anglojęzycznych.

Prowadził prace na rzecz przemysłu m.in. nad technologią produkcji rezystorów cienkowarstwowych, technologią aluminizowania zwierciadeł, badania w ramach centralnych programów badawczych, prace w ramach grantów KBN oraz uczestniczył w pracach realizowanych w ramach V PR UE. Był promotorem piętnastu prac magisterskich oraz dwóch prac inżynierskich. Prof. Kochowski pełnił funkcję Dziekana Wydziału Matematyczno-Fizycznego (w latach 2002-2008), prodziekana (1979-1982). Był członkiem komitetu naukowego IV International Workshop on Semiconductor Surface Passivation SSP’2005, komitetu naukowego I i II Konferencji Nanotechnologia. Otrzymał wiele nagród, m.in. Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Postępu Technicznego i Wdrożeń, Rektora Politechniki Śląskiej, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Odznakę „Zasłużonemu dla Politechniki Śląskiej”, Medal 60-lecia Politechniki Śląskiej, a także wyróżnienie „Złota Kreda” przyznane przez studentów Politechniki Śląskiej. Do ulubionych sposobów spędzania wolnego czasu prof. Kochowskiego należy turystyka piesza, narciarstwo oraz praca na działce.

Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej
Prof. dr hab. inż. Jerzy Rutkowski

Prof. Jerzy Rutkowski jest absolwentem Wydziału Automatyki Politechniki Śląskiej. Doktorat uzyskał w 1978 roku. Habilitował się w roku 1992. W 1995 roku został profesorem nadzwyczajnym, w roku 2004 otrzymał tytuł profesora a dwa lata później mianowany został ma stanowisko profesora zwyczajnego. W latach 1970-1979 pracował jako asystent i starszy asystent na wydziale Automatyki Politechniki Śląskiej. Do 1994 był adiunktem na tym samym Wydziale. W latach 1994-2006 pełnił funkcję kierownika studiów doktoranckich dla dyscypliny Elektronika. Od 1995 roku jest kierownikiem Zakładu Teorii Obwodów i Sygnałów Instytutu Elektroniki. W latach 2002-2008 był Dziekanem Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki. W 2008 roku został pierwszym w historii uczelni Prorektorem ds. Współpracy Międzynarodowej.

Oprócz tego w 1988 roku pracował jako inżynier ds. AKiP w Kuwait National Petroleum Co. Od 1993 r. jest dziennikarzem radiowym, prowadzi program autorski „Retropuls” w rozgłośniach lokalnych (kolejno rozgłośnie: PULS, PLUS, CCM), w którym nadaje swoją ulubioną muzykę retro. Do zainteresowań naukowych prof. Rutkowskiego należy wykorzystanie metod sztucznej inteligencji (sieci neuronowe, obliczenia ewolucyjne, zbiory rozmyte) do analizy i diagnostyki systemów oraz wykorzystania technologii informacyjnych w edukacji. Jest autorem 125 prac opublikowanych w czasopismach oraz materiałach konferencyjnych, w tym 80 publikacji anglojęzycznych o zasięgu międzynarodowym, dwóch monografii oraz trzech podręczników akademickich, w tym dwóch w języku angielskim. Był promotorem siedmiu przewodów doktorskich. Kolejne dwa przewody są w toku. Ponadto jest członkiem : IEEE – CAS, IAM, Komitet PAN – Elektronika i Telekomunikacja, PTETiS oraz wielu komitetów naukowych konferencji krajowych i międzynarodowych. Do hobby prof. Rutkowskiego należą: siatkówka, tenis oraz muzyka Oldies, czyli pop z lat 50., 60. i 70.

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z przemysłem
Dr hab. inż. Jan Ślusarek, prof. nzw. w Pol. Śl.

Prof. Jan Ślusarek ukończył studia na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Śląskiej w roku 1977. Po ukończeniu studiów pracował na stanowiskach kierowniczych w różnych przedsiębiorstwach wykonawstwa budowlanego. Na Uczelni pracuje od roku 1993. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej w roku 1996. Stopień doktora habilitowanego w roku 2002 na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej. Od roku 2004 jest profesorem nadzwyczajnym Politechniki Śląskiej. Pełni funkcję kierownika Zakładu Budownictwa Ekologicznego w Katedrze Procesów Budowlanych. Był Dziekanem Wydziału Budownictwa w kadencji 2005-2008. Obszar zainteresowań badawczych prof. Jana Ślusarka obejmuje: właściwości fizyko-mechaniczne tworzyw porowatych, ruch ciepła i masy w tworzywach porowatych, naprężenia i odkształcenia termiczno-wilgotnościowe budowli, przepływy ciepła w układach ścianowych, sposoby pozyskiwania i wykorzystywania energii słonecznej w budownictwie, wpływy heliotermiczne na obiekty budowlane i ich wnętrza, kinetykę twardnienia tworzyw cementowych, modelowanie trwałości konstrukcji budowlanych, ochrona i zabezpieczanie konstrukcji budowlanych, modelowanie zjawisk transportowych w materiałach i budowlach.

Jest autorem dwóch książek oraz autorem bądź współautorem ponad 130 prac opublikowanych w kraju i za granicą. Dziewięć prac jego autorstwa, bądź współautorstwa, było cytowanych w publikacjach krajowych. Recenzował 37 różnych prac naukowych, w tym rozprawę habilitacyjną oraz dwie prace doktorskie. Brał udział w pracach komitetów naukowych konferencji krajowych i międzynarodowych. Był promotorem czterech prac doktorskich oraz ponad 110 prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich, a także recenzentem ponad 55 prac dyplomowych. W trakcie realizacji są kolejne trzy prace doktorskie pod jego kierunkiem. Jest autorem 8 patentów, projektów wynalazczych i racjonalizatorskich. Otrzymał indywidualne nagrody I stopnia Rektora Politechniki Śląskiej za osiągnięcia w dziedzinach naukowej i organizacyjnej, nagrodę im. W. Żenczykowskiego za osiągnięcia naukowo-techniczne, wyróżnienia Ministra Transportu i Budownictwa za promotorstwo prac magisterskich, Złotą Odznakę Honorową za zasługi dla Województwa Śląskiego. Do pozanaukowych zainteresowań prof. Ślusarka należy sport.