Logo Strona główna   Pomoc    Przejdź w górę do witryny Biuletyn Politechniki Śląskiej
Z Życia Politechniki Śląskiej
Nr 12. Wrzesień-Październik 2008
 
 
 
Z Życia Politechniki Śląskiej
Icon Inauguracja roku akademickiego 2008/2009
Icon Przemówienie inauguracyjne Rektora PŚ
Icon Nowe władze uczelni
Icon Rektorzy i Prorektorzy w historii PŚ
Icon Wydarzenia
Icon Aktualności
Icon Konferencje naukowe
Icon Nowości Wydawnictwa Politechniki Śląskiej
Icon Pożegnania
Icon
PRZEMÓWIENIE INAUGURACYJNE REKTORA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ PROF. DR HAB. INŻ. ANDRZEJA KARBOWNIKA

Panie Wojewodo
Panie Marszałku
Prezydenci Miast
Ekscelencjo Księże Biskupie
Magnificencje Rektorzy
Wysoki Senacie
Dostojni Goście
Drodzy Studenci
Szanowne Panie, Szanowni Panowie

Nasza Uczelnia, Politechnika Śląska, rozpoczyna dziś 64. rok swojej działalności. W imieniu władz akademickich naszej uczelni pragnę wyrazić ogromne zadowolenie z przybycia na naszą uroczystość tak wielu znamienitych Gości oraz pracowników i studentów naszej Uczelni. Uroczysta inauguracja roku akademickiego wrosła w tradycję akademicką i jest dziś świętem w każdej Uczelni. Święto to ma szczególną wymowę, gdyż rozpoczyna dla studentów wielomiesięczny okres wytężonej nauki. Dla najstarszych studentów w naszej Uczelni będzie to ostatni już, dyplomowy rok spędzony w jej murach. Dla najmłodszych naszych studentów będzie to rok oswajania się z Uczelnią, poznawania tajników życia studenckiego, pierwszych zaliczeń i egzaminów, pierwszy rok studenckiej przygody.

Politechnika Śląska jest największą uczelnią techniczną w naszym regionie oraz jedną z największych w kraju i obecnie kształci się na niej nieco ponad 30 tys. studentów na 12 wydziałach i 48 kierunkach studiów. Uczelnia nasza kształci kadry inżynierskie dla śląskiego przemysłu i dla przedsiębiorstw poza naszym regionem, które przygotowywane są również do podjęcia roli menedżerów w przedsiębiorstwach, a także – przez dokształcanie – takimi mogą się stawać. Już od 63 lat Politechnika Śląska buduje swoją tradycję, kulturę organizacyjną oraz kształtuje swoje pozytywne relacje z otoczeniem – relacje lokalne w mieście Gliwice oraz w regionie przemysłowym Śląska i Zagłębia. Są to wartości, które decydują o jej renomie i które trzeba strzec i rozwijać. Jest to poważne zadanie dla nowych władz Uczelni.

Politechnika Śląska jest ważną instytucją życia publicznego i pełni ważną rolę kulturotwórczą i opiniotwórczą, głęboko zakorzenioną w naszym mieście Gliwice i w regionie śląskim. Ta jej szczególna rola wynika z faktu, iż przez wszystkie lata swojej działalności stawała się swego rodzaju „depozytem wiedzy”, dzięki twórczej pracy swoich profesorów i pracy pozostałych pracowników. Wykorzystuje swoje zasoby wiedzy w procesach kształcenia i w procesach badawczych oraz udostępnia je na rzecz swojego społecznego i rynkowego otoczenia. Można więc powiedzieć, że Politechnika Śląska, jako uczelnia o dużym potencjale edukacyjnym i badawczym, wpływa stymulująco na rozwój regionu Śląska i Zagłębia oraz wnosi lokalny wkład w kształtowanie gospodarki opartej na wiedzy.

Należy jednak zastanawiać się, w jaki sposób pełniej i skuteczniej wykorzystywać ten ogromny potencjał edukacyjny i badawczy na rzecz rozwoju naszego miasta i regionu przy partnerskiej współpracy z innymi uczelniami i instytucjami badawczymi. Problem ten można sformułować szerzej i zapytać, w jaki sposób silniej powiązać naszą Uczelnię z otoczeniem w skali Unii Europejskiej oraz w skali kraju, a w szczególności, jak silniej powiązać ją z gospodarką. Na tak postawione pytanie będą musiały znaleźć odpowiedź nowe władze naszej Uczelni, aby spowodować, iż w najbliższej przyszłości będzie ona postrzegana jako innowacyjne centrum kształcenia i nauki oraz będzie zajmować znaczącą pozycję w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. Powszechnie dziś wiadomo, że tylko wiedza obywateli uzyskana w procesie edukacyjnym daje im niezbędne umiejętności do sprostania wyzwaniom współczesności, do rozwoju przedsiębiorczości. Budowa społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy wymaga odpowiednio zorganizowanego, nowoczesnego systemu edukacji i kształcenia, w ramach którego wyrabia się nawyk permanentnego kształcenia i transferu wiedzy do gospodarki, czyli wyrabia się powszechną skłonność do innowacji.

Coraz wyraźniej kształtuje się obecnie potrzeba rozwoju przedsiębiorczości uniwersytetu i komercjalizacji badań naukowych. Przedsiębiorczość uniwersytetu oznacza przedsiębiorczość całego środowiska akademickiego, czyli odpowiednią aktywność i zaangażowanie kadry akademickiej, studentów i pozostałych pracowników. Przedsiębiorczość uniwersytetu to przede wszystkim transfer nowej wiedzy i innowacji do gospodarki, realizowany między innymi poprzez zakładanie przedsiębiorstw innowacyjnych przez pracowników uczelni i jej studentów. Warunki dla tego rodzaju działań zostały już na naszej Uczelni stworzone. Należy zauważyć, że niezależnie od swej misji i działalności dla pożytku publicznego, uniwersytet jest dużą organizacją edukacyjną i badawczą działającą w określonych uwarunkowaniach ekonomicznych. Sprawniejsze zarządzanie oraz wzrost autonomii finansowej poprzez poszukiwanie dodatkowych - obok budżetu państwa - źródeł finansowania swojej działalności są obecnie dla każdego uniwersytetu kwestiami o kluczowym znaczeniu dla jego przyszłości.

Trzeba również pamiętać o tradycyjnej roli uniwersytetu, co pięknie oddaje cytat z książki prof. Woźnickiego: „Uniwersytet, bez względu na rodzaj reprezentowanych dyscyplin naukowych, jest instytucją szczególną, kierującą się swą misją i respektującą zasadę służby społecznej, instytucją, która odwołuje się do wielowiekowych uniwersalnych tradycji akademickich, działającą nie dla zysku, ale dla pożytku publicznego”. Czy jest zatem możliwe, aby uczelnia wyższa łączyła swą tradycyjną misję z owym wymogiem przedsiębiorczości? Należy pamiętać, iż musi ona w dalszym ciągu pozostać uniwersytetem ze swoją tradycją, kulturą i misją. Uniwersytet nie może więc przekształcić się w najdoskonalszą nawet instytucję szkoleniową i badawczą o komercyjnym charakterze. Z drugiej jednak strony nie można ignorować realiów gospodarki rynkowej, czyli rynku i konkurencji, w ramach których przychodzi funkcjonować każdej uczelni wyższej.

A zatem, uczelnie wyższe, w tym również Politechnika Śląska, działają w coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu. Narasta konkurencja na rynku edukacyjnym i w zakresie badań naukowych. Konkurencja ta przejawia się w rywalizacji o kandydatów na studia (również z zagranicy), aby pozyskać ich w oczekiwanej ilości oraz przygotowanych do studiów na odpowiednim i wymaganym poziomie. Konkurencja ta przejawia się również w dążeniu do pozyskiwania środków finansowych na realizację projektów badawczych ze źródeł krajowych, ale również z Unii Europejskiej. Sprostanie tak rozumianej konkurencji to najważniejsze chyba wyzwanie dla nowych władz naszej Uczelni. Wszystkie wyzwania dla nowych władz rektorskich, o których tutaj wspomniałem, staną się punktem wyjścia do zaproponowania szczegółowych rozwiązań, które zostaną zawarte w strategii działalności naszej Uczelni na najbliższe lata. Zostanie ona opracowana w okresie kilku miesięcy i przedłożona Senatowi naszej Uczelni.

Najdoskonalszą nawet strategię można realizować jedynie w atmosferze społecznego zaufania . W swym programie wyborczym napisałem, „iż będę się starał tworzyć na naszej Uczelni atmosferę życzliwości i społecznego zaufania”. Nie było to tylko hasło wyborcze i w dalszym ciągu uważam, że tylko w pozytywnej atmosferze towarzyszącej działalności władz rektorskich i władz poszczególnych wydziałów można zachęcać i motywować pracowników do wytężonej aktywności badawczej i wdrożeniowej. Na zakończenie mojego wystąpienia chciałbym zwrócić się do najmłodszych studentów, którzy rozpoczynają swoją edukację na naszej Uczelni. Łaskawy los i głosy elektorów-wyborców pozwoliły mi przed miesiącem objąć zaszczytną funkcję rektora naszej Uczelni. Oznacza to, iż razem zaczynamy naszą nową drogę – Wy, drodzy młodzi przyjaciele, których przyjmujemy dziś do naszej akademickiej wspólnoty, zaczynacie swoją studencką przygodę, a ja wraz z prorektorami zaczynamy czteroletnią służbę naszej Uczelni.

W swoim programie wyborczym podkreśliłem, że studenci są naszym największym dobrem. Zapewnienie Wam oferty edukacyjnej oraz jakości kształcenia na najwyższym poziomie jest naszym podstawowym obowiązkiem. Chcę Was zapewnić, że nie były to słowa rzucane na wiatr. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić Wam możliwość zdobywania wiedzy na najwyższym poziomie i w dobrych warunkach. Życzę Wam, drodzy studenci pierwszego roku, satysfakcji ze studiów, które rozpoczynacie. Życzę Wam zadowolenia z udziału w życiu naszej społeczności akademickiej. Korzystajcie z szerokiej oferty dydaktycznej, naukowej, kulturalnej i sportowej, jaką daje Wam nasza Uczelnia, aby pozyskać pewien zasób wiedzy i rozwijać swoją osobowość. Życzę Wam również zadowolenia z kierunku studiów, jaki wybraliście. Niech spełni się Wam myśl Konfucjusza sprzed 25 wieków: „Wybierz sobie zawód, który lubisz, a całe życie nie będziesz musiał pracować”. Wszystkim studentom, doktorantom i pracownikom naszej Uczelni życzę, aby nowy rok akademicki był dla nas wszystkich pomyślny, abyśmy odczuwali satysfakcję z dobrze wypełnianego obowiązku.