Logo Strona główna   Pomoc    Przejdź w górę do witryny Biuletyn Politechniki Śląskiej
Z Życia Politechniki Śląskiej
Nr 5. Luty 2006
 
 
 
Z Życia Politechniki Śląskiej
Icon Z prac Senatu
Icon Kronika Rektorska
Icon Akty normatywne Uczelni
Icon Stopnie naukowe, tytuły, stanowiska
Icon Dział Współpracy z Zagranicą informuje
Icon Konferencje i seminaria naukowe
Icon Z życia CKI
Icon Aktywni doktoranci - wywiad
Icon Finał Konkursu Fiata 2005
Icon III spotkanie turystów górskich
Icon Godne odnotowania
Icon Z życia studentów
Icon Notatki przewodniczącego RGSzW
Icon Nowości Wydawnictwa Politechniki Śląskiej
Icon Kultura
Icon Sport
Icon Kronika żałobna
 
 
 
 
Icon
Z PRAC SENATU

27 lutego 2006 r. odbyło się VI zwyczajne posiedzenie Senatu Politechniki Śląskiej.
Porządek obrad przewidywał (w skrócie):
  1. Wręczenie tytułu Honorowego Profesora Politechniki Śląskiej Profesorowi Stefanowi WOJCIECHOWSKIEMU
  2. Informację na temat Systemu Obsługi Toku Studiów
  3. Informację na temat procedury zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowań
  4. Powołanie recenzenta do zaopiniowania wniosku Politechniki Krakowskiej dotyczącego nadania tytułu i godności Doktora Honoris Causa prof. Zbigniewowi Engelowi
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia strategii rozwoju Politechniki Śląskiej na kadencję 2005-2008
  6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2006/2007
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Samorządu Studenckiego
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Samorządu Doktorantów
  9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
VI zwyczajne posiedzenie Senatu Politechniki Śląskiej otworzył JM Rektor prof. W. ZIELIŃSKI.

Pierwszy punkt obrad Senatu miał uroczysty charakter, ponieważ poświęcony był wręczeniu tytułu Honorowego Profesora Politechniki Śląskiej prof. Stefanowi WOJCIECHOWSKIEMU.

JM Rektor prof. W. ZIELIŃSKI powitał bardzo serdecznie prof. dra hab. inż. Stefana WOJCIECHOWSKIEGO, któremu Senat Politechniki Śląskiej Uchwałą z dnia 28.11.2005 r. przyznał godność Honorowego Profesora. JM Rektor powitał również bardzo serdecznie przyjaciół Profesora oraz wszystkich zaproszonych gości.

Następnie sylwetkę naukową, dydaktyczną i zawodową Profesora przedstawił Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego prof. J. ŚWIDER:

Prof. zw. dr hab. inż. Stefan Maciej Wojciechowski Dr H.C., urodzony 28 sierpnia 1925 roku, ukończył studia inżynierskie w Szkole Inżynierskiej im. Wawelberga i Rotwanda w Warszawie w roku 1946, a następnie studia magisterskie na Wydziale Mechanicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, gdzie w roku 1949 uzyskał dyplom magistra nauk technicznych, na podstawie pracy wykonanej w Katedrze Metaloznawstwa prof. Fryderyka Stauba, późniejszego Doktora Honoris Causa Politechniki Śląskiej. Po obronie pracy doktorskiej w Politechnice Warszawskiej w roku 1956, w roku 1967 Rada Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej nadała Mu stopień doktora habilitowanego nauk technicznych. Kolejno w latach 1973 i 1988 uzyskał tytuły naukowe profesora: nadzwyczajnego i zwyczajnego. W roku 2004 uzyskał godność i tytuł Doktora Honoris Causa Politechniki Szczecińskiej.

Jeszcze jako student Politechniki Śląskiej, już w roku 1948 podjął pracę zawodową w Hucie „Baildon” w Katowicach, do roku 1954 pracował w IMP w Warszawie i od roku 1950 w Katedrze Metaloznawstwa Politechniki Warszawskiej, a w latach 1954-1956 pracował w Instytucie Metalurgii Żelaza w Gliwicach, w latach 1956-1961 w Hucie Warszawa, oraz jako adiunkt w Katedrze Metaloznawstwa Politechniki Warszawskiej. Od roku 1961 aż do roku 1999 pracował w Politechnice Warszawskiej na stanowiskach profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego od roku 1973. Pełnił liczne funkcje w Politechnice Warszawskiej, w tym kierownika Katedry Metaloznawstwa, dyrektora Instytutu Materiałoznawstwa, Prodziekana, Dziekana Wydziału Mechanicznego Technologicznego, Pełnomocnika Rektora i organizatora Instytutu Inżynierii Materiałowej na prawach Wydziału, przekształconego następnie w Wydział Inżynierii Materiałowej, będąc pierwszym dyrektorem tego Instytutu a następnie Prorektorem ds. Ogólnych Politechniki Warszawskiej.

Równocześnie wykonywał ważne zadania związane z koordynacją nauki i badań naukowych w kraju, jako członek Komitetu Nagród Państwowych, Centralnej Komisji ds. Kadr Naukowych, Rady Naukowo-Technicznej przy Ministrze Przemysłu, oraz przez 15 lat Kierownika Programów MPBP MRI-21 oraz CPBR 2.4. Był członkiem licznych Rad Naukowych, Komitetów i Sekcji PAN oraz kilku towarzystw naukowych, w których uzyskał godności członka honorowego, a także członka lub przewodniczącego licznych Komitetów redakcyjnych i rad programowych czasopism naukowych. Za nieprzeciętne osiągnięcia uzyskał liczne odznaczenia, nagrody i wyróżnienia, w tym m.in. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski oraz prestiżowy Medal Politechniki Warszawskiej „Alma Mater Bene Meretibus”.

Jego dorobek publikacyjny obejmuje około 70 oryginalnych publikacji naukowych, głównie w zagranicznych i krajowych czasopismach naukowych, a ponadto trzy podręczniki akademickie i redakcję naukową tłumaczeń na język polski trzech anglojęzycznych podręczników akademickich. Największy i imponujący jest Jego dorobek w zakresie promowania i rozwoju młodych kadr naukowych. Wypromował 17 doktorów nauk technicznych, z których 4 jest obecnie profesorami. Był recenzentem około 40 rozpraw doktorskich, w tym także w Politechnice Śląskiej, jak również 25 rozpraw habilitacyjnych oraz wielokrotnie kandydatów do tytułu naukowego profesora oraz na stanowiska profesora, w tym pracowników Politechniki Śląskiej. Opracował również wiele recenzji na potrzeby Centralnej Komisji ds. Kadr Naukowych.

Szczególnie wiele możliwości stworzył wielu grupom naukowców z wielu ośrodków, w okresie 15-lecia sprawowania funkcji kierownika i koordynatora centralnych problemów badawczych. Jego szkoła krystalizacji kierunkowej oraz w zakresie nowych materiałów i technologii skupiła liczne grono uczonych z wielu ośrodków, w tym także z Politechniki Śląskiej. Stworzyło to szanse finansowania badań naukowych, które stały się podstawą licznych rozpraw habilitacyjnych i prac doktorskich, a w konsekwencji nominacji profesorskich zrealizowanych w wielu ośrodkach, w tym także w Politechnice Śląskiej.

W ten sposób pośrednio, aczkolwiek walnie, przyczynił się do dynamicznego rozwoju kadry naukowej w kraju, w tym także w Politechnice Śląskiej, co z perspektywy czasu należy uznać za jedno z Jego największych osiągnięć życiowych, oprócz rozwoju liczącej się w świecie własnej szkoły naukowej nowoczesnych materiałów na magnesy trwałe.

Odegrał wielką rolę w opracowaniu nowoczesnych planów i programów studiów dla kierunku studiów „Inżynieria materiałowa”. Stworzył podstawy nowoczesnych programów studiów w tym zakresie, które znalazły wielu naśladowców w innych uczelniach technicznych w kraju, w tym również w Politechnice Śląskiej. Zawsze z dumą podkreśla, że jest wychowankiem Politechniki Śląskiej. Zawsze udzielał efektywnej pomocy Politechnice Śląskiej i jej pracownikom, czy to pozytywnie opiniując rozprawy naukowe, podręczniki i wnioski awansowe, czy też przeznaczając odpowiednie środki na projekty Politechniki Śląskiej. Bardzo dobrze przysłużył się Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

Znakomicie służy polskiej nauce i szkolnictwu wyższemu w Polsce, łącząc świetnie role naukowca, badacza, dydaktyka, kreatora kadr naukowych, a nade wszystko organizatora nauki. Jako jeden z najwybitniejszych specjalistów w zakresie inżynierii materiałowej uzyskał wielki i niespotykany autorytet naukowy, nie tylko w kraju, ale i za granicą. W pełni zasługuje na przyznanie Mu godności i tytułu „Honorowego Profesora Politechniki Śląskiej” – „za wielkie zasługi dla rozwoju nauki o materiałach i inżynierii materiałowej w Polsce, oraz za owocną 55-letnią współpracę w tym zakresie ze środowiskiem naukowym Politechniki Śląskiej”.

W dalszej kolejności JM Rektor prof. W. ZIELIŃSKI i Dziekan prof. J. ŚWIDER złożyli gratulacje, wręczając prof. Stefanowi Wojciechowskiemu dyplom nadania tytułu i godności Honorowego Profesora Politechniki Śląskiej.

Prof. Stefan WOJCIECHOWSKI w krótkim przemówieniu podziękował serdecznie za wyróżnienie.

Serdeczne gratulacje Profesorowi w imieniu własnym oraz całego środowiska akademickiego Politechniki Warszawskiej złożył również Prorektor Politechniki Warszawskiej prof. Tadeusz KULIK, przekazując jednocześnie list gratulacyjny od Rektora Politechniki Warszawskiej prof. Włodzimierza KURNIKA.

W kolejnym punkcie posiedzenia, dotyczącym informacji na temat systemu obsługi toku studiów, dyrektor Centrum Komputerowego dr K. NAŁĘCKI poinformował, iż zintegrowany „System obsługi toku studiów 1” powstawał od 1999 r. i objął całą Uczelnię, co wyróżnia ją na tle innych czołowych uczelni Polski. Po czterech latach okazało się, że przeróbki, wynikające z prawnego otoczenia, rodzaju studiów itd., uniemożliwiają dalszą modyfikację systemu i dlatego w 2004 r. powstał nowy projekt, a od 2005 r. rozpoczęto jego realizację. Obecny „System obsługi toku studiów 2” rozwija się i jest aktywny w odniesieniu do: naboru, przechowywania danych o studentach, obsługi opłat studenckich. Przygotowane są także suplement do dyplomów
i następne moduły. Ponieważ prawdopodobnie przepisy ciągle będą się zmieniały, rozwój systemu będzie kontynuowany.

Szczegółowe informacje na temat Systemu zawarto w dodatkowych materiałach.

Następny punkt poświęcony został na informację na temat procedury zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Dyrektor Centrum Komputerowego dr K. NAŁĘCKI przypomniał, iż źródłem finansowania zakupu sprzętu komputerowego są środki publiczne. Przy zakupie obowiązuje zatem Prawo zamówień publicznych i wszystkie stąd wynikające konsekwencje, a w szczególności przetargi. Następnie dyrektor opisał szczegółowo sposób realizacji przetargów w Uczelni.

W dalszej kolejności odbyła się dyskusja, w której głos zabrali: Rektor prof. W. ZIELIŃSKI, prof. L. DOBRZAŃSKI, prof. J. NADZIAKIEWICZ, Dziekan prof. L. BLACHA, Dziekan prof. J. ŚWIDER oraz dr K. NAŁĘCKI.

Na zakończenie dyskusji dr K. NAŁĘCKI zaapelował o współpracę składających zamówienia na sprzęt komputerowy z Działem Planowania i Realizacji Zakupów, z Biurem Zamówień Publicznych oraz Centrum Komputerowym, aby zamawiający ostatecznie otrzymał jak najlepszy sprzęt.

Kolejny punkt obrad dotyczył powołania recenzenta do zaopiniowania wniosku Politechniki Krakowskiej dotyczącego nadania tytułu i godności Doktora Honoris Causa prof. Zbigniewowi Engelowi.

O piśmie Rektora Politechniki Krakowskiej, dotyczącym wszczęcia postępowania w sprawie nadania tytułu i godności doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej prof. Zbigniewowi Engelowi, poinformował Rektor prof. W. ZIELIŃSKI, który, w porozumieniu z Dziekanem Wydziału Mechanicznego Technologicznego prof. J. ŚWIDREM, zaproponował powołać na recenzenta wniosku Politechniki Krakowskiej prof. Wojciecha CHOLEWĘ.

W tajnym głosowaniu Senat poparł tę propozycję jednogłośnie 53 głosami.

Następny punkt posiedzenia dotyczył strategii rozwoju Politechniki Śląskiej na kadencję 2005-2008.

Rektor prof. W. ZIELIŃSKI poinformował na wstępie, że przedstawiany projekt do Uchwały jest dokumentem obowiązującym Władze Uczelni, umożliwiającym podejmowanie działań we właściwym kierunku. Stanowi również wytyczne do działań Senackich Komisji i Wysokiego Senatu. Projekt ten zawiera zapisy ogólne. Jednocześnie trwają intensywne prace nad Statutem Politechniki Śląskiej, który będzie również wytyczał kierunki działania Władz Uczelni. Wstępny termin zatwierdzenia Statutu zakładano na kwiecień, jednak ciągle zmieniające się rozporządzenia Ministra do nowej Ustawy wymusiły przesuniecie terminu zatwierdzenia Statutu na czerwiec.

Następnie po dyskusji nad proponowanym dokumentem, w której głos zabrali: dr R. KLISZCZEWICZ, Dziekan prof. K. GASIDŁO, prof. L. DOBRZAŃSKI, Dziekan prof. K. PROBIERZ, Rektor poddał pod głosowanie projekt dokumentu „Główne kierunki rozwoju Politechniki Śląskiej w kadencji 2005-2008”.

W następstwie głosowania jawnego, podczas którego oddano 38 głosów na „tak”, 7 głosów wstrzymujących się i żadnego przeciw, Senat przyjął dokument którego treść publikujemy poniżej:

GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
W KADENCJI 2005-2008

Dokument określa wizję dalszego rozwoju Politechniki Śląskiej, stanowiącą wytyczne działań Kierownictwa Uczelni w bieżącej kadencji. Nakreślono ją zakładając wieloletnią spójność strategii działań zgodnej z rozwojem szkolnictwa wyższego w Polsce.

Podstawą niniejszego dokumentu jest misja Uczelni, zakładająca harmonijny rozwój kształcenia studentów i badań naukowych na odpowiednim poziomie, uwzględniający z jednej strony trendy światowe, a z drugiej uwarunkowania wewnętrzne.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA ROZWOJOWE

Uwarunkowania zewnętrzne rozwoju Uczelni określają w zasadniczym stopniu narodowa i regionalna strategie rozwoju, związane z głęboką restrukturyzacją gospodarki. Uwarunkowania dotyczące naszego regionu to w szczególności:

- najwyższy w kraju poziom urbanizacji,
- największa w kraju gęstość zaludnienia,
- malejący przyrost naturalny,
- dewastacja środowiska naturalnego, wynikająca z przewagi przemysłu surowcowego i energetycznego w poprzednim okresie,
- program restrukturyzacji przemysłu.

Czynnikiem mogącym w zdecydowany sposób przyspieszyć rozwój Uczelni jest możliwość pozyskania znaczących środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, wspomagających rozwój i modernizację bazy dydaktycznej i naukowo-badawczej, jak również szeroko pojęte działania edukacyjne.

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA UCZELNI

Główne kierunki działania Uczelni to:

- wpisanie się Uczelni w obszar Europejskiej Przestrzeni Dydaktycznej w wyniku realizacji Procesu Bolońskiego,
- dostosowanie profilu kształcenia kadr do zmieniających się potrzeb regionu,
- zwiększenie udziału Uczelni w Europejskiej Przestrzeni Badawczej poprzez aktywny udział w programach badawczych Unii Europejskiej,
- generowanie badań naukowych i eksperckich na rzecz zrównoważonego rozwoju poszczególnych gałęzi gospodarki w regionie,
- zwiększenie współpracy sfery badawczo-rozwojowej z gospodarką na poziomie krajowym i regionalnym poprzez rozwój różnych form współdziałania,
- utrzymanie wysokiego poziomu międzynarodowej współpracy naukowej i dydaktycznej,
- doskonalenie zasad organizacji zarządzania Uczelnią,
- poprawa warunków pracy i edukacji poprzez rozwój i modernizację bazy Uczelni.

KSZTAŁCENIE

Wejście Polski do Unii Europejskiej stworzyło nowe możliwości rozwoju współpracy w zakresie kształcenia, jak również w większym stopniu otwarło rynki pracy dla naszych absolwentów. Jednocześnie wzrosła konkurencja na wymagającym europejskim rynku pracy. Dlatego najważniejszym priorytetem będzie przygotowanie kadr na najwyższym poziomie realizowanym w wyniku:

- włączenia się w budowę europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego poprzez realizację zaleceń Deklaracji Bolońskiej, w tym stworzenie czytelnych i porównywalnych systemów oceniania, rozwój trójstopniowego, elastycznego systemu nauczania, promocję mobilności studentów, co pozwoli na rozwój form „kształcenia bez granic” w ramach międzynarodowej wymiany studentów,
- promowania kierunków studiów realizowanych w pełni lub częściowo w języku angielskim, w celu pozyskiwania studentów z innych krajów,
- dążenia do różnicowania, uelastyczniania i w miarę możliwości do indywidualizacji programów kształcenia i planów studiów,
- wprowadzenia tematyki pozwalającej na lepsze przygotowanie absolwenta do wejścia na rynek pracy, a z drugiej strony wyrobienia nawyków samokształcenia i korzystania z informacji multimedialnych, w tym e-nauczania,
- przygotowania absolwentów do zmian na rynku pracy poprzez rozwijanie studiów podyplomowych, kursów i innych działań,
- akredytacji kierunków studiów ze zwróceniem szczególnej uwagi na doskonalenie mechanizmów samooceny, w tym hospitację zajęć i ankietyzację studentów,
- rozszerzenia oddziaływań wychowawczych w zakresie kształtowania postaw obywatelskich i etycznych.

BADANIA NAUKOWE

Politechnika Śląska dysponuje największym w regionie potencjałem badawczym w dziedzinie nauk technicznych. Ta pozycja stwarza duże możliwości
w zakresie dalszego rozwoju, z drugiej strony nakłada obowiązek inicjowania i koordynowania działań na zewnątrz. Będzie to możliwe tylko wtedy, gdy utrzymamy wysoki poziom badań naukowych, tak aby nasza Uczelnia stanowiła ważny element w Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Zadania te będziemy realizować poprzez:

- zwiększenie udziału Uczelni w projektach badawczych preferowanych przez Unię Europejską,
- wzmocnienie współpracy sfery badawczo-rozwojowej z gospodarką poprzez dalszy rozwój sieci współpracy w ramach Centrów Zaawansowanych Technologii, Platform Technologicznych, Parków Technologicznych i innych inicjatyw,
- zwrócenie uwagi na szybszy rozwój nowoczesnych technologii, takich jak: informatyka, telekomunikacja, biotechnologia, nanotechnologia, mechatronika i inne,
- rozszerzenie bezpośredniej współpracy z przemysłem, gospodarką i administracją w zakresie badań i dydaktyki.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Stałe działanie w kierunku rozszerzenia współpracy z zagranicznymi szkołami wyższymi, ośrodkami badawczymi oraz jednostkami przemysłowymi jest warunkiem znalezienia się Politechniki Śląskiej w gronie wiodących uczelni europejskich.

Działania te powinny być realizowane poprzez stworzenie warunków do zrównoważonej wymiany międzynarodowej pracowników i studentów, a więc studiowania na Politechnice Śląskiej w językach obcych, szerszego włączenia się w europejskie programy oraz rozwinięcie innych form współpracy międzynarodowej.

WSPÓŁPRACA REGIONALNA I LOKALNA

Istotnym elementem działań Władz Uczelni jest rozwijanie współpracy z władzami regionu i władzami lokalnymi poprzez:

- współpracę z władzami województwa w kierunku zapewnienia większego udziału Politechniki w rozwoju regionu,
- udział pracowników Politechniki w gremiach opiniotwórczych i decyzyjnych regionu,
- wykorzystanie potencjału naukowego Uczelni do rozwiązywania problemów z zakresu techniki, technologii, organizacji oraz bezpieczeństwa i higieny pracy występujących w przemyśle,
- rozwój studiów podyplomowych, kursów i szkoleń dla kadr w przemyśle, gospodarce i administracji,
- promocję usług naukowych i dydaktycznych Uczelni w regionie.

KADRY

Do szczególnych obowiązków kierownictwa Uczelni należy zapewnienie warunków do rozwoju kadr. Ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym” stwarza nowe możliwości w tym zakresie, w tym:

- wprowadzenie nowej ścieżki kariery naukowej, która z jednej strony zdynamizuje proces uzyskiwania stopni naukowych i tytułu naukowego, z drugiej spowoduje większą elastyczność w doborze kadry,
- modyfikację systemu oceniania nauczycieli akademickich w zakresie umożliwiającym uwzględnienie aplikacyjnych aspektów ich osiągnięć naukowych,
- stałe podnoszenie kwalifikacji kadry administracyjnej, aby przy zwiększonych zadaniach nie następował przyrost zatrudnienia w tej grupie pracowników.

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE UCZELNIĄ

Zadaniem władz Uczelni i jej organów kolegialnych jest zachowanie stabilnego funkcjonowania Uczelni, właściwego wypełniania zadań statutowych i zapewnienie jej harmonijnego rozwoju.
W związku z uchwaleniem ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” najpilniejszym zadaniem jest opracowanie i zatwierdzenie nowego „Statutu Politechniki Śląskiej”, określającego zasady działania Uczelni na następne lata, oraz związanych z nim regulaminów.

Stojąc na stanowisku przyjętej wcześniej decentralizacji zarządzania Uczelnią oraz opartego na algorytmie podziału środków, zapewniającym w miarę możliwości równomierny jej rozwój, stoimy przed zadaniem opracowania nowego algorytmu przystosowującego podział środków do nowych uwarunkowań i uwzględniającego nowe priorytety działania Uczelni.

Planujemy zintensyfikowanie działań zmierzających do kompleksowej komputeryzacji Uczelni poprzez tworzenie nowych i doskonalenie istniejących narzędzi informatycznych, wspomagających zarządzanie i administrację, w tym wprowadzenie legitymacji elektronicznych dla studentów i pracowników.

Przewidujemy opracowanie i zastosowanie metody rzetelnej, okresowej oceny zasobów Uczelni w zakresie niezbędnym do racjonalnego planowania jej rozwoju w bliższej i dalszej perspektywie, co pozwoli na poprawę warunków pracy i nauki.

Kolejny punkt dotyczył warunków i trybu rekrutacji na studia w Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2006/2007.

Prorektor prof. R.K. WILK poinformował, iż na wniosek MEN Uczelnia musi wprowadzić zmiany w warunkach i trybie rekrutacji na studia kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny w ramach programu Matury Międzynarodowej i uzyskali dyplom IB. Zdaniem Ministerstwa kandydaci ci powinni być przyjmowani na tych samych zasadach jak wszyscy, czyli na podstawie ocen uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotów wymaganych na poszczególnych kierunkach studiów.

Na wniosek Wydziału Architektury poprawie ulega zapis, że kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na kierunku „Architektura i urbanistyka” obowiązuje sprawdzian z predyspozycji do studiów architektonicznych.

Po uwagach szczegółowych, zgłoszonych przez prof. L. DOBRZAŃSKIEGO i mgr E. BROŃKĘ w głosowaniu jawnym Senat Politechniki Śląskiej jednomyślnie podjął Uchwałę zmieniającą Uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2006/2007.

Następny punkt obrad poświęcony był na podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Samorządu Studenckiego.

Przedstawiciel Samorządu Studenckiego poinformował, iż przy opracowywaniu Regulaminu podczas kilku spotkań wzorowano się na regulaminach samorządów studenckich innych uczelni, m.in. na Regulaminie Uniwersytetu Śląskiego. Treść zapisów konsultowana była również z Radcą Prawnym Politechniki Śląskiej.

W dyskusji szczegółowej głos zabrali: prof. R. Grzymkowski, mgr E. Brońka, dr T. Giza, JM Rektor prof. W. Zieliński, prof. L. Dobrzański, dr R. Kliszczewicz.

Następnie w głosowaniu jawnym Senat Politechniki Śląskiej jednomyślnie podjął Uchwałę stwierdzającą zgodność Regulaminu ze Statutem Politechniki Śląskiej i ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym.

W kolejnym punkcie posiedzenia Senat podjął uchwałę w sprawie Regulaminu Samorządu Doktorantów stwierdzając jego zgodność ze Statutem Uczelni i ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym.

Następnie Senat przystąpił do spraw bieżących i wolnych wniosków:

- Rektor prof. W. ZIELIŃSKI poinformował, iż pod patronatem Marszałka Sejmu Marka Jurka 4 kwietnia 2006 r. w Sali Kolumnowej Sejmu w godz. 10.00–15.00 odbędzie się seminarium pod hasłem „Nauka dla Polski”. Celem seminarium jest promocja osiągnięć krajowych ośrodków badawczych wśród polskich parlamentarzystów. Współorganizatorami seminarium są: PAN, KRASP i JBR-y. Seminarium towarzyszyć będzie wystawa o dokonaniach polskich ośrodków badawczych. Z powodu ograniczonej powierzchni wystawy, za podstawową formę prezentacji przyjęto plansze, które mogą być uzupełnione np. o stanowiska komputerowe lub niewielkie eksponaty.

Rektor poinformował również o pierwszym posiedzeniu Komisji ds. Nauki KRASP, które odbyło się 15.02.2006 r. w WAT. Zasadniczym tematem, który zdominował spotkanie była dyskusja na temat „Wstępnych założeń do zmiany systemu badań naukowych i prac rozwojowych”, opracowywanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Ożywioną dyskusję wywołała koncepcja utworzenia Narodowego Centrum Badań Naukowych i Prac Rozwojowych. KRASP stoi na stanowisku, że nie chce, aby nowe Centrum było kolejną agencją, która rozdziela pieniądze a nie tworzy strategii rozwoju nauki, i żeby nie wyręczało MEN w tej sprawie.

Powołując się na wykładnię prawną Rektor prof. W. ZIELIŃSKI poinformował także, iż kierowników wewnętrznych jednostek organizacyjnych, tj. dyrektora instytutu, kierownika katedry, kierownika zakładu, należy powołać na zasadach określonych aktualnie obowiązującym Statutem Politechniki Śląskiej. Przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym nie wprowadzają w tym zakresie odrębnych regulacji.

- Prof. L. DOBRZAŃSKI powiadomił o aktualnych poczynaniach Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. W skład Rady wchodzi 11 osób, które dotychczas zasiadały w jej składzie i 22 osoby, które zostały wybrane po raz pierwszy, w tym 7 przedstawicieli studentów i doktorantów, którzy wybierani są co rok. Podstawowym zadaniem, którego oczekuje się obecnie od RG jest aktywność w przygotowaniu rozporządzeń wykonawczych, które Minister ma wydać w związku z wejściem w życie obowiązującej obecnie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Rada Główna podjęła odpowiednią uchwałę, w której stanowisku przedstawiono, jaki jest aktualny stan prac nad standardami i jakie są działania Rady w najbliższym okresie.

- Prof. T. GLINKA poinformował, iż na ostatnim posiedzeniu CK został zatwierdzony wniosek GIG-u o nadanie tytułu profesora dr hab. Krystynie Czaplickiej-Kolarz. Zatwierdzono również dwie prace habilitacyjne Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki: dr. inż. Ryszarda BARTNIKA i dr. inż. Ireneusza SZCZYGŁA.

- Mgr inż. M. LUTYŃSKI zaapelował o umożliwienie działaczom Samorządu Doktorantów uczestniczenia w pracach Samorządu.

- Prof. A. ŚWIERNIAK prosił o ponowne rozważenie propozycji ograniczenia ruchu ulicznego w okolicy Uczelni.

- Prof. J. ŚWIDER zaproponował polepszenie nagłośnienia w Sali Senatu.

Kończąc VI zwyczajne posiedzenie Senatu Rektor prof. W. ZIELIŃSKI podziękował za udział w obradach i dyskusję.

P. Doś (na podstawie protokołu)