Logo Strona główna   Pomoc    Przejdź w górę do witryny Biuletyn Politechniki Śląskiej
Z Życia Politechniki Śląskiej
Nr 9. Czerwiec - sierpień 2004
 
 
 
Z Życia Politechniki Śląskiej
Icon Z prac Senatu
Icon Kronika Rektorska
Icon Akty normatywne Uczelni
Icon Stopnie naukowe, tytuły, stanowiska
Icon Dział Współpracy z Zagranicą informuje
Icon Komisje rektorskie i senackie
Icon Konferencje i seminaria naukowe
Icon Z życia CKI
Icon Nasi profesorowie w KBN
Icon Jubileusz 40-lecia Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Icon Stulecie tradycji Instytutu Techniki Cieplnej
Icon AZM - Najlepsi wśród Najlepszych
Icon Srebro naszego chóru na III Olimpiadzie Chóralnej
Icon „Dąbrowiaków” wrażenia z Holandii
Icon Co ma wspólnego Śląsk z Morzem Azowskim?
Icon Godne odnotowania
Icon Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej w działaniu
Icon Wydawnictwo Politechniki Śląskiej prezentuje
Icon Kultura
Icon Wspomnienie o profesorze Janie Łaskawcu
Icon Wspomnienie o dr. Stanisławie Foberze
Icon Kronika żałobna
Icon
SENAT

21 czerwca 2004 r. odbyło się XXI zwyczajne posiedzenie Senatu Politechniki Śląskiej.
Porządek dzienny posiedzenia przewidywał (w skrócie):
 1. Zaopiniowanie wniosku Politechniki Krakowskiej w sprawie nadania prof. M. Kleiberowi z IPPT PAN tytułu doktora h.c.
 2. Zaopiniowanie wniosków o nominację na stanowisko profesora
 3. Podjęcie uchwał w sprawach: rodzajów zajęć, liczebności grup studenckich, zasad ustalania pensum i godzin obliczeniowych
 4. Zatwierdzenie zmian w regulaminie studiów
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski
Punkt poświęcony wnioskowi Politechniki Krakowskiej w sprawie nadania tytułu i godności doktora h.c. profesorowi Michałowi Kleiberowi z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN otworzył JM Rektor W. ZIELIŃSKI, przypominając, że Senat powierzył funkcję recenzenta wniosku profesorowi T. Burczyńskiemu.
Prof. T. BURCZYŃSKI przedstawił Senatowi opinię, w której przedstawił sylwetkę Profesora Kleibera jako uznanego w światowym środowisku mechaników uczonego, organizatora i twórcę. W opinii czytamy m.in.:

"Profesor Michał Kleiber jest wybitnym polskim uczonym o niekwestionowanej międzynarodowej pozycji naukowej, zajmującym się rozwojem i zastosowaniem metod komputerowych w nauce i technice ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu inżynierii lądowej i mechanicznej oraz sztucznej inteligencji. […]
Prof. M. Kleiber jest autorem ponad 200 artykułów w recenzowanych czasopismach naukowych, w tym 160 artykułów w wydawnictwach o zasięgu międzynarodowym, 6 monografii oraz 2 podręczników akademickich. Swoje prace prezentował na bardzo wielu konferencjach krajowych i zagranicznych, w tym miał 40 wystąpień na międzynarodowych konferencjach w charakterze referatów zaproszonych. Jest członkiem bardzo wielu komitetów naukowych kongresów i konferencji z zakresu mechaniki komputerowej. […]
Dwie ostatnie monografie, których jest redaktorem i współautorem:
Komputerowe metody mechaniki ciał stałych, Seria Mechanika Techniczna, tom XI, PWN, Warszawa 1995,
Handbook of Computational Solid Mechanics, Survey and Comparison of Contemporary Methods, Springer, 1998, są pracami zbiorowymi, w których po raz pierwszy przedstawiono razem wszystkie najważniejsze metody komputerowe mechaniki (metodę elementów skończonych, metodę elementów brzegowych, metodę różnic skończonych w wersji bezsiatkowej) oraz metody analizy wrażliwości i optymalizacji. […]

O randze i pozycji naukowej prof. M. Kleibera świadczy członkostwo w wielu prestiżowych organizacjach, instytucjach i stowarzyszeniach. Jest on od 2001 roku Ministrem Nauki, przewodniczącym KBN, dyrektorem IPPT PAN od 1995 roku (obecnie urlopowany), był w latach 1992-2002 członkiem Prezydium PAN, przewodniczącym Rady Dyrektorów Placówek Naukowych PAN (1998-2002), członkiem Komitetu Mechaniki PAN (od 1984 roku) i Komitetu Informatyki PAN (od 1994 roku), członkiem Komitetu PAN ds. Pugwash (1999-2003) […]

Prof. M. Kleiber ma bardzo liczne i twórcze kontakty naukowe z ośrodkami zagranicznymi. Przebywał na długotrwałych stypendiach i kontraktach jako profesor wizytujący na wielu uniwersytetach zagranicznych […]. Te długotrwałe pobyty zaowocowały czynnym udziałem prof. M. Kleibera w międzynarodowych projektach badawczych, m.in. w realizacji: (I) komputerowego systemu nieliniowej analizy konstrukcji LARSTRAN w Uniwersytecie w Stuttgarcie; służył do projektowania nowatorskich przedsięwzięć inżynierskich, m.in. do symulacji wytrzymałościowej promu kosmicznego Columbia oraz symulacji drgań przykrycia dachowego stadionu olimpijskiego w Monachium, (II) opracowania metody bezpieczeństwa osłon reaktorów dla firmy Mitsubishi Heavy Industry w Jii, (III) systemu komputerowego służącego do analizy zagadnień termicznych w skorupie ziemskiej dla firmy Shell International Exploration and Production w Holandii.

Prof. M. Kleiber otrzymał wiele krajowych i międzynarodowych odznaczeń i honorów, w tym doktorat honoris causa Politechniki Lubelskiej (2001), Uniwersytetu Technicznego w Darmstadt, RFN (2003) oraz Politechniki w Mons, Belgia (2003). Jest laureatem Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie nauk technicznych (2001) (tzw. Polski Nobel). […]

Nie ulega żadnej wątpliwości, że prof. M. Kleiber jest jednym z najwybitniejszych współczesnych uczonych w zakresie szeroko rozumianych metod komputerowych i nauk obliczeniowych, a w szczególności w inżynierii lądowej i mechanicznej. Ma wielkie zasługi dla rozwoju tej dziedziny w kraju i za granicą. W opinii polskiej społeczności pracowników naukowych zajmujących się metodami komputerowymi, zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Metod Komputerowych, prof. M. Kleiber jest jednym z najbardziej znanych, poważanych i cenionych w kraju i za granicą polskich uczonych zajmujących się mechaniką komputerową. Dlatego wniosek Senatu Akademickiego Politechniki Krakowskiej o wyróżnienie prof. M. Kleibera tytułem doktora honoris causa jest w pełni uzasadniony i należy go zdecydowanie poprzeć."

W tajnym głosowaniu Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Politechniki Krakowskiej 35 głosami przy jednym przeciwnym i pięciu wstrzymujących się.

Wniosek Rady Wydziału Chemicznego w sprawie pierwszego mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dra hab. inż. Krzysztofa Walczaka przedstawił Prodziekan prof. A. JARZĘBSKI. Pozytywną opinię Senackiej Komisji ds. Kadry Naukowej przedstawił przewodniczący Komisji, Prorektor M. DOLIPSKI.
Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, lat 49, jest zatrudniony w Politechnice Śląskiej od 1980 roku. Stopień doktora uzyskał w roku 1988, a doktora habilitowanego w 1999 (oba na Wydziale Chemicznym PŚl.). Jego specjalnością jest chemia organiczna, zaś zainteresowania naukowe mieszczą się w obszarze chemii bioorganicznej i dotyczą chemii związków heterocyklicznych (głównie azoli i azyn). Prowadzi badania dotyczące syntezy i modyfikacji związków heterocyklicznych w celu otrzymania pochodnych, które mogą wykazywać aktywność w odniesieniu do czynników patogennych (bakterii i wirusów) lub komórek nowotworowych. W tym obszarze mieszczą się jego badania nad syntezą nukleozydów i ich analogów acyklicznych.
Dorobek naukowy dra hab. inż. K. Walczaka obejmuje 34 publikacje (9 po habilitacji), 2 skrypty, 22 (7) komunikaty, 12 (2) referatów, 13 prac niepublikowanych i 1 patent.
Działalność dydaktyczna obejmuje: seminaria i laboratoria z chemii organicznej (Wydział Chemiczny, od 1980 roku), wykłady, seminarium i laboratorium z chemii (Wychowanie Techniczne na Wydziale Mechanicznym Technologicznym, 1992-1997). Od 1997 roku prowadzi wykład fakultatywny "Wybrane działy chemii organicznej i bioorganicznej". Dla studentów Makrokierunku prowadzi wykład (w języku angielskim) i seminarium z chemii organicznej. Był opiekunem lub promotorem 15 prac magisterskich. Od 2001 roku sprawuje opiekę nad doktorantem (otwarty przewód), recenzował 3 prace doktorskie.
W latach 1988-1989 był technologiem w Dziale Badawczym POCH S.A. w Gliwicach.
Dr hab. inż. K. Walczak od 1989 roku współpracuje z Instytutem Chemii Uniwersytetu w Odense (Dania) gdzie odbył 3 staże naukowe, a ostatnio był tam zatrudniony jako profesor kontraktowy w Centrum Kwasów Nukleinowych, 2002/2003). Uczestniczy w programie Tuberculosis Antimicrobial Acquisition and Coordinating Facility (TAAF) prowadzonym przez Southern Research Institute w Alabamie (USA).
Był członkiem zespołu redagującego raport samooceny do akredytacji przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną i Państwową Komisję Akredytacyjną. Jest członkiem Komisji Pojednawczej przy Rektorze Politechniki Śląskiej (od 1997 roku). W 2003 roku pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Chemii i Technologii Organicznej.

W tajnym głosowaniu Senat jednomyślnie - 42 głosami - poparł wniosek.

Wniosek Rady Wydziału Transportu w sprawie pierwszego mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego doc. dra hab. inż. Krystiana Wilka przedstawił Dziekan prof. A. WILK. Pozytywną opinię Senackiej Komisji ds. Kadry Naukowej przedstawił przewodniczący Komisji, Prorektor M. DOLIPSKI.
Doc. dr hab. inż. Krystian Wilk, lat 59, pracuje w Politechnice Śląskiej od 1969 roku. Zarówno stopień doktora (1974) jak i doktora habilitowanego (1984) nadała mu Rada Wydziału Mechanicznego Energetycznego. Działalność naukową prowadzi w ramach budowy i eksploatacji maszyn oraz techniki cieplnej, zaś jego zainteresowania naukowo-badawcze dotyczą procesów spalania paliw (w piecach grzewczych i silnikach spalinowych).
Dorobek naukowy doc. K. Wilka to: 2 skrypty (po habilitacji - 1), artykuły w archiwach PAN 2 (0), referaty na konferencjach międzynarodowych 10 (7), artykuły krajowe 26 (19), referaty na konferencjach krajowych 25 (19), recenzje wydawnicze książek 3 (3).
W ramach dydaktyki prowadzi wykłady, ćwiczenia i laboratoria z przedmiotów dotyczących termodynamiki i spalania. Jest współorganizatorem Laboratorium Techniki Spalania, autorem dwustrefowego modelu matematycznego procesu spalania w silnikach - model ten jest wykorzystywany w dydaktyce, pracach dyplomowych i doktorskich. Prowadził 85 prac magisterskich i inżynierskich. Wypromował dwóch doktorów, prowadzi kolejny otwarty przewód.
Doc. K. Wilk uczestniczył w 53 (36) pracach naukowo-badawczych, z których 22 (19) zostało efektywnie wdrożonych. Na Uczelni pełnił lub pełni następujące funkcje: zastępca dyrektora Instytutu Energetyki i Urządzeń Hutniczych, członka Komisji Dydaktycznej i Komisji ds. Nagród Rady Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, przewodniczącego komitetu organizacyjnego konferencji "Diagnostyka Pojazdów Samochodowych" (siedmiokrotnie). Jest także członkiem Komisji Energetyki Katowickiego Oddziału PAN oraz Sekcji Spalania Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN.

W tajnym głosowaniu Senat jednomyślnie - 42 głosami - poparł wniosek.

Wniosek Rady Wydziału Elektrycznego w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony doc. dra hab. inż. Krzysztofa Krykowskiego przedstawił Dziekan prof. B. GRZESIK. Pozytywną opinię Senackiej Komisji ds. Kadry Naukowej przedstawił przewodniczący Komisji, Prorektor M. DOLIPSKI. Głos w dyskusji zabrał Prorektor W. CHOLEWA.
Doc. dr hab. inż. Krzysztof Krykowski pracuje na Uczelni od 1967 roku. Stopień doktora uzyskał w 1975 roku, doktora habilitowanego w 1988 roku (zatwierdzenie w 1989) - oba stopnie nadała Rada Wydziału Elektrycznego. Specjalizuje się w energoelektronice i napędach elektrycznych, zaś jego główne zainteresowania naukowe to modelowanie i symulacja komputerowa układów energoelektronicznych i elektromechanicznych oraz sterowanie napędów elektrycznych z silnikami bezszczotkowymi.
Jego całkowity dorobek wyrażony liczbowo przedstawia się następująco: 83 (po habilitacji - 45) publikacji, w tym: 1 (1) książka, 6 (2) referatów publikowanych za granicą, 27 (16) artykułów w czasopismach krajowych, 32 (25) referatów publikowanych w kraju. Prowadzi 5 otwartych przewodów doktorskich, ma 5 (1) zgłoszeń patentowych. Był pięciokrotnie zapraszany na wykłady w uczelniach zagranicznych.
Doc. K. Krykowski opracował i prowadzi wykłady specjalistyczne na wszystkich rodzajach studiów, w tym również podyplomowych, na Wydziale Elektrycznym; prowadził również wykłady w filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej. Przez rok prowadził na pełnym etacie wykłady w Wyższej Szkole Zawodowej Nadrenii/Palatynatu w Trewirze. Wniósł duży wkład w opracowanie programów studiów oraz budowę i modernizację laboratoriów dydaktycznych, nad którymi sprawuje opiekę. Wypromował 57 magistrów inżynierów i 116 inżynierów, wykonał 3 recenzje prac doktorskich.
Uczestniczył w 27 pracach badawczych (dwoma z nich kierował); obecnie prowadzi 3 granty promotorskie.
W Politechnice Śląskiej pełnił lub pełni następujące funkcje: kierownik Studium Podyplomowego (1985-1988), kierownik Zakładu Napędu Elektrycznego i Energoelektroniki w Instytucie Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej (1989-1994), przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej (1993), członek Rady Wydziału (od 1989), kierownik laboratorium "Analogowe elementy i układy elektroniczne" (od 1998), wydziałowy koordynator programu Sokrates (od 2003), kierownik Wydziałowego Laboratorium Komputerowego.

W tajnym głosowaniu Senat poparł wniosek 37 głosami przy pięciu wstrzymujących się.

Wniosek Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dra hab. inż. Zdzisława Kudlińskiego, prof. nzw. w Politechnice Śląskiej przedstawił Dziekan prof. L. BLACHA. Pozytywną opinię Senackiej Komisji ds. Kadry Naukowej przedstawił przewodniczący Komisji, Prorektor M. DOLIPSKI.
Dr hab. inż. Zdzisław Kudliński, lat 60, pracuje w Politechnice Śląskiej od 1970 roku. Doktorat uzyskał na Wydziale Metalurgicznym w 1976 roku, habilitację natomiast w VSB-TU Ostrava (zatwierdzoną przez MEN). Specjalizuje się w metalurgii żelaza i stali; w szczególności prowadzi badania nad procesami fizykochemicznymi związanymi z wytapianiem, rafinacją i odlewaniem stali, modelowaniem zjawisk hydrodynamicznych przepływu stali w urządzeniach COS, recyklingiem i utylizacją materiałów odpadowych w procesach stalowniczych.
Ma w dorobku 96 (po nominacji na stanowisko profesora - 32) publikacji, w tym: 2 (0) monografie, 6 (5) artykułów w czasopismach zagranicznych, 38 (14) referatów publikowanych za granicą, 25 (4) artykuły w czasopismach krajowych, 25 (9) referatów publikowanych w kraju. Jest posiadaczem 3 patentów. Wypromował jednego doktora, aktualnie prowadzi dwa otwarte przewody. Wykonał 5 recenzji rozpraw doktorskich i 2 rozpraw habilitacyjnych.
Dr hab. inż. Z. Kudliński opracował programy dla kilku przedmiotów, uruchomił laboratorium dydaktyczno-badawcze modelowania zjawisk fizycznych w procesach wytwarzania stali. Wypromował 52 absolwentów.
Podtrzymując bieżący kontakt z przemysłem aktualnie jest konsultantem w Hucie Katowice oraz w Heraeus Elektro-Nite. Prowadzi też współpracę naukowo-badawczą z VSB-TU Ostrawa i TU Koszyce w zakresie rafinacji ciekłej stali.
Od 1997 roku jest kierownikiem Zakładu Metalurgii Żelaza w Katedrze Metalurgii.
W tajnym głosowaniu Senat jednomyślnie - 42 głosami - poparł wniosek.

Wniosek Rady Wydziału Organizacji i Zarządzania w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dra hab. Jana Misztala przedstawił Dziekan prof. A. KARBOWNIK. Pozytywną opinię Senackiej Komisji ds. Kadry Naukowej przedstawił przewodniczący Komisji, Prorektor M. DOLIPSKI.
Dr hab. Jan Misztal, lat 65, jest pracownikiem Politechniki Śląskiej od 1967 roku. Z wykształcenia jest historykiem; stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał w 1977 roku, zaś doktora habilitowanego - w zakresie najnowszej historii Polski - na Uniwersytecie Poznańskim. W 1997 roku został mianowany profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Organizacji i Zarządzania.
Specjalizuje się w problematyce złożonych problemów społecznych i demograficznych pogranicza polsko-niemieckiego, a od około dziesięciu lat w zagadnieniach dotyczących zasobów ludzkich w organizacji. W pracy naukowej współpracuje z Instytutem Zachodnim w Poznaniu, Instytutem Śląskim w Opolu, Uniwersytetem Poznańskim i Uniwersytetem Opolskim.
Dorobek naukowy dra hab. J. Misztala obejmuje ogółem 79 (10) opublikowanych pozycji, w tym 8 (3) książek (4 z nich autorskie), 3 (0) monografie (2 autorskie), 9 (0) skryptów, 2 (0) artykuły w czasopismach zagranicznych, 2 (0) artykuły w archiwach PAN, 3 (0) referaty opublikowane za granicą, 8 (0) referatów publikowanych w kraju, 36 (2) artykułów w czasopismach krajowych. Jest też promotorem jednego zakończonego przewodu, a trzy dalsze (otwarte) są w toku. Jest autorem jednej recenzji pracy doktorskiej i jednej habilitacyjnej. Recenzował również 6 książek, z których pięć dotyczyło wartościowania pracy. Za osiągnięcia naukowe dwukrotnie otrzymał Nagrody Ministra III stopnia.
Wypromował dotychczas ponad 300 absolwentów. Prowadzi wykłady (na Wydziale i na studiach podyplomowych) z zarządzania kadrami i praktyki zarządzania kadrami.
Aktualnie dr hab. J. Misztal opiekuje się trzema słuchaczami studium doktoranckiego. Prowadzi również egzaminy dla doktorantów na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii.
W latach 1982-1992 był kierownikiem Zespołu Nauk Politycznych w Instytucie Nauk Społecznych Politechniki Śląskiej, członkiem Rektorskiej Komisji ds. Nagród, członkiem Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów, a następnie przewodniczącym Dyscyplinarnej Komisji Odwoławczej dla Studentów i trzykrotnie przewodniczącym Wydziałowej Komisji Wyborczej. Od 1.09.2002 pełni funkcję prodziekana ds. studenckich na Wydziale Organizacji i zarządzania, a od 1.10.2002 - kierownika Zakładu Zarządzania Kadrami w Katedrze Stosowanych Nauk Społecznych.

W tajnym głosowaniu Senat poparł wniosek 35 głosami przy dwóch przeciwnych i pięciu wstrzymujących się.

Wniosek Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dra hab. inż. Antoniego Pieli, prof. nzw. w Politechnice Śląskiej przedstawił Dziekan prof. L. BLACHA. Pozytywną opinię Senackiej Komisji ds. Kadry Naukowej przedstawił przewodniczący Komisji, Prorektor M. DOLIPSKI.
Dr hab. inż. Antoni Piela, lat 54, jest pracownikiem Politechniki Śląskiej od 1973 roku. Stopień doktora uzyskał w 1981 roku, zaś doktora habilitowanego w 1997 roku na Wydziale Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu. Jego wykształcenie i dorobek naukowy dotyczą metalurgii, a ściślej - przeróbki plastycznej metali. Od początku swojej działalności zasadnicze zainteresowania naukowo-badawcze koncentruje wokół zagadnień wytwarzania oraz przetwórstwa blach i taśm, zwłaszcza dla przemysłu motoryzacyjnego. Wprowadza coraz bardziej zaawansowane metody komputerowego wspomagania i analiz numerycznych do modelowania i projektowania procesów technologicznych. W ramach prowadzonych badań opracował własną metodę symulacji kucia w kowarkach dla zagadnień osiowo symetrycznych z wykorzystaniem metody elementów skończonych. W ostatnich latach rozszerzył zastosowanie swojej metody modelowania na zagadnienia trójwymiarowe. Szeroko zakrojony program badawczy jest realizowany pod jego kierownictwem w projektach badawczych KBN oraz pracach badawczych zlecanych przez tłocznie przemysłu motoryzacyjnego. Ostatnie prace z zastosowania metod modelowania numerycznego opublikował we współautorskiej monografii "Informatyka w technologii metali", Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003. Jego łączny opublikowany dorobek obejmuje 3 (po nominacji - 1) monografie, 1 (0) skrypt, 21 (7) artykułów w czasopismach zagranicznych, 22 (16) referaty opublikowane za granicą, 54 (32) artykuły w czasopismach krajowych.
Główne osiągnięcia dydaktyczne dra hab. inż. A. Pieli to: opracowanie czterech nowych wykładów, trzech programów komputerowych na potrzeby dydaktyki, konspektu do wykładu "Modelowanie procesów technologicznych" oraz materiałów do podręcznika "Technologiczna plastyczność materiałów - tłoczność blach" (materiały dostępne w internecie). W ostatnich pięciu latach był promotorem około 20 prac dyplomowych oraz trzech doktorskich (dwie obronione: jedna z wyróżnieniem, druga nagrodzona w konkursie FIATa). Był również recenzentem 2 monografii 5 prac doktorskich i 2 prac habilitacyjnych.
Dr hab. inż. A. Piela jest konsultantem ds. procesów tłoczenia blach w zakładach DELFO Polska, VAB Tychy i Kirchhoff Polska, prowadząc prace badawcze jak i nowe uruchomienia. Współpracuje również z zagranicznymi tłoczniami i ośrodkami naukowo-badawczymi w Hiszpanii, Niemczech, Czechach i na Słowacji nad zagadnieniami tłoczności i przetwórstwa blach o podwyższonej wytrzymałości.
Od 1999 roku jest organizatorem seminarium naukowego pod patronatem PAN, od 1992 - współorganizatorem cyklicznej konferencji "Informatyka w Technologii Metali". Jest członkiem 5 komitetów naukowych konferencji i członkiem katowickiego oddziału Komisji Nauki o Materiałach PAN. Za swą działalność otrzymał ośmiokrotnie nagrodę JM Rektora oraz odznakę Zasłużony dla Politechniki Śląskiej.

W tajnym głosowaniu Senat jednomyślnie - 42 głosami - poparł wniosek.

Rektor W. ZIELIŃSKI przedłożył propozycję uchwały w sprawie rodzajów zajęć i liczebności grup studenckich w roku akademickim 2004/2004, zaznaczając, że taką uchwałę podejmuje się corocznie u progu nowego roku akademickiego. Prorektor R. WILK wyjaśnił, że w trakcie konsultacji uznano za słuszne wprowadzenie zapisu ograniczającego liczebność grup studenckich na pierwszym roku studiów do 18. Obie organizacje związkowe zaakceptowały propozycje.
Senat w głosowaniu jawnym, przy czterech głosach wstrzymujących się, zaakceptował przedłożoną propozycję.

Jako kolejny punkt obrad Rektor W. ZIELIŃSKI przedłożył propozycję uchwały w sprawie zasad ustalania pensum oraz godzin obliczeniowych nauczycieli akademickich w roku akademickim 2004/2005. Podobnie jak w sprawie liczebności grup przepisy wymagają corocznego uchwalania tych zasad. Wprowadzona w ostatniej chwili poprawka o zmniejszeniu liczby godzin za pracę dyplomową z 15 do 10 wywołała ożywioną dyskusję, w której wzięli udział: Prorektor R. WILK, Rektor W. ZIELIŃSKI, dr B. PALUCHIEWICZ, prof. L. DOBRZAŃSKI, dr inż. R. KLISZCZEWICZ, prof. T. GLINKA i dr inż. A. ZARYCHTA. Prorektor R. WILK przeprosił Senat za niedopatrzenie jakim był taki tryb wprowadzenia poprawki mającej podłoże finansowe. Ocenia się, że przyniesie ona oszczędność w wysokości około 2 mln zł.
Po dyskusji Senat w głosowaniu jawnym, przy trzech głosach wstrzymujących się, zaakceptował przedłożoną propozycję uchwały z uzupełnieniem, że do osób, którym z tytułu pełnionych funkcji zalicza się 90 godzin, włącza się także członków CK ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych.

Rektor W. ZIELIŃSKI przedłożył, a Prorektor R. WILK omówił propozycje zmian w Regulaminie Studiów wynikające z sugestii Ministerstwa i dostosowujące Regulamin do obowiązującego prawa.
Senat w głosowaniu jawnym jednomyślnie zatwierdził zmiany w Regulaminie Studiów.

W sprawach bieżących i wolnych wnioskach Prorektor R. WILK poinformował o zakończeniu kwalifikacji na studia w systemie "wspólnej matury". W tym systemie przyjęto 2972 kandydatów, nieco więcej niż przewidziano miejsc. W bieżącym roku zgłosiło się w sumie mniej kandydatów niż w ubiegłym. Szczególnie mało jest kandydatów na studia wieczorowe - 348 na 2440 miejsc. Natomiast na studia zaoczne było 798 kandydatów na 1720 miejsc. Prof. J. ZAWADIAK zgłosił pewne wątpliwości regulaminowe. Prof. T. GLINKA poinformował o zatwierdzeniu przez CK ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych nostryfikacji tytułu dr inż. Doroty Antosz. Poinformował również o zatwierdzeniu habilitacji doktorów Stanisława Walusia i Zbigniewa Świdra. Obecny na posiedzeniu dr hab. S. Waluś przyjął z tej okazji gratulacje od JM Rektora W. ZIELIŃSKIEGO i prof. J. FRĄCZKA.

Red.
(na podstawie protokołu)


12 lipca 2004 r. odbyło się XXII zwyczajne posiedzenie Senatu Politechniki Śląskiej.
Porządek dzienny posiedzenia przewidywał (w skrócie):
 1. Informację o ICEE 2005
 2. Zaopiniowanie wniosków w sprawie przyznania godności Honorowego Profesora Politechniki Śląskiej profesorom: Józefowi Szarawarze, Józefowi Bendkowskiemu i Ryszardowi Kowalczykowi
 3. Powołanie na roczną kadencję członków: Komisji Dyscyplinarnych dla Studentów, Uczelnianej Komisji Wyborczej oraz Komisji Senackich
 4. Utworzenie jednostki pozawydziałowej "Centrum Edukacyjno-Kongresowe Politechniki Śląskiej"
 5. Poparcie wniosku o utworzenie kierunku studiów "Inżynieria biomedyczna"
 6. Informację o naborze na pierwszy rok studiów
 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski
Otwierając posiedzenie JM Rektor W. ZIELIŃSKI zaproponował dołączyć dwa nowe punkty posiedzenia: powołanie recenzenta do zaopiniowania wniosku Politechniki Warszawskiej w sprawie nadania tytułu i godności doktora honoris causa profesorowi Tadeuszowi Kaczorkowi oraz podjęcie uchwały w sprawie tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci profesora Stefana Kaufmana, prof. zw. dr. h.c. Politechniki Śląskiej. Zaproponowany porządek posiedzenia wraz z autopoprawkami przyjęto bez uwag.

Otwierając temat organizacji International Conference of Engineering Education IEEE 2005 Rektor W. ZIELIŃSKI powitał serdecznie dra inż. Jerzego Mościńskiego, przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego. Dr inż. J. MOŚCIŃSKI szczegółowo omówił genezę, tematykę i znaczenie Konferencji, przebieg dotychczasowych 10 posiedzeń w różnych krajach całego świata, dotychczasową działalność Komitetu Organizacyjnego i przewidywany plan Konferencji. Relacjonując działalność Komitetu Organizacyjnego podkreślił, że pozyskanie organizacji tej konferencji jest dużym osiągnięciem Politechniki Śląskiej i świadczy o uznaniu jej rangi międzynarodowej, zwłaszcza w aspekcie obchodów 60-lecia powołania Uczelni.
W dyskusji wypowiadali się: prof. J. SUWIŃSKI, prof. J. FRĄCZEK i Rektor W. ZIELIŃSKI.

Rektor W. ZIELIŃSKI poinformował Senat o piśmie rektora Politechniki Warszawskiej dotyczącym wszczęcia postępowania w sprawie nadania tytułu i godności doktora honoris causa PW profesorowi Tadeuszowi Kaczorkowi. W porozumieniu z Dziekanem Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki prof. J. Rutkowskim JM Rektor zaproponował powierzenie funkcji recenzenta wniosku prof. dr hab. inż. Andrzejowi Świerniakowi.
W tajnym głosowaniu Senat przychylił się do tego wniosku 36 głosami przy jednym przeciwnym.

Otwierając punkt poświęcony zaopiniowaniu wniosków w sprawie przyznania godności Honorowego Profesora Politechniki Śląskiej profesorom: Józefowi Szarawarze, Józefowi Bendkowskiemu i Ryszardowi Kowalczykowi Prorektor W. CHOLEWA, przewodniczący Senackiej Komisji ds. Godności Honorowych, przypomniał zasady regulaminowe i tryb zgłaszania wniosków. Poinformował również, że na posiedzeniu Komisji w dniu 21 czerwca br. powyższe trzy wnioski zostały zaopiniowane pozytywnie.

Wniosek Rady Wydziału Chemicznego w sprawie przyznania godności Honorowego Profesora Politechniki Śląskiej prof. zw. dr hab. inż. Józefowi Szarawarze przedstawił Dziekan, prof. J. SUWIŃSKI. Z głosem w pełni popierającym wniosek wystąpił Rektor. W. ZIELIŃSKI.
Profesor Józef Szarawara, urodzony 26 lutego 1924 roku w Racławicach Kościuszkowskich, ukończył w 1950 roku Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej. W 1949 roku rozpoczął pracę jako nauczyciel akademicki w Katedrze Technologii Wielkiego Przemysłu Nieorganicznego. Z Wydziałem Chemicznym Politechniki Śląskiej związał Profesor całą swoją działalność naukową i dydaktyczną (doktorat 1959 r., habilitacja 1963 r., tytuł prof. nzw. 1975 r., tytuł prof. zw. 1987 r.). Od 1970 roku aż do przejścia na emeryturę w 1994 roku pełnił funkcję kierownika Zakładu Technologii Nieorganicznej w Instytucie Chemii i Technologii Nieorganicznej.
Profesor Szarawara ma poważny i ogólnie uznany dorobek naukowy. Jest autorem lub współautorem 5 cennych podręczników oraz 3 skryptów. Jego działalność naukowo-badawcza obejmuje wiele obszarów technologii i inżynierii chemicznej, termodynamiki stosowanej, kinetyki i inżynierii reakcji chemicznych. Jest autorem bądź współautorem 106 publikacji w czasopismach naukowych, a także ponad 70 referatów i publikacji w materiałach konferencyjnych.
Profesor Szarawara jest osobą wielce zasłużoną dla rozwoju młodych kadr naukowych - jest promotorem 15 zakończonych doktoratów i opiekunem 5 habilitacji. Na podkreślenie zasługuje jego działalność opiniodawcza: recenzował 56 prac doktorskich, 41 prac habilitacyjnych, opracował 50 opinii o dorobku naukowym w związku z ubieganiem się o stanowiska i tytuły profesorskie. Daje to łącznie niebagatelną liczbę blisko 150 opinii, a podkreślić należy, że liczba ta dalej rośnie.

Prężna działalność naukowa Profesora Szarawary i uznanie w środowisku naukowym spowodowały, że był on członkiem CK ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych (przez dwie kadencje), członkiem Sekcji Technologii Chemicznej PAN, członkiem Komisji Nauk Chemicznych PAN i innych gremiów naukowych. Był bądź jest kierownikiem czterech kilkuletnich grantów KBN, dla którego też opracował ponad 130 recenzji wniosków o finansowanie projektów badawczych.
Bardzo ważny i znaczący jest wkład Profesora w rozwój zaplecza naukowego przemysłu chemicznego. Był on członkiem wielu organów kolegialnych, doradczych, a zwłaszcza rad naukowych instytutów branżowych, takich jak Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach, Instytut Chemii Nieorganicznej w Gliwicach, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu, Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie i in. Jest zasłużonym działaczem i honorowym członkiem SITPChem.
Wyrazem uznania całokształtu osiągnięć jest tytuł doktora honoris causa nadany mu w 1998 roku przez Politechnikę Szczecińską.

Senat w tajnym głosowaniu przyznał prof. J. Szarawarze godność Honorowego Profesora Politechniki Śląskiej 37 głosami przy jednym wstrzymującym się.

Wniosek Rady Wydziału Organizacji i Zarządzania w sprawie przyznania godności Honorowego Profesora Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Józefowi Bendkowskiemu przedstawił Dziekan, prof. A. KARBOWNIK.
Profesor Józef Bendkowski od 1995 do 2002 roku był dziekanem Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Wniósł bardzo znaczący wkład do:
  - sformułowania kierunków badań naukowych Wydziału ściśle powiązanych z restrukturyzacją regionu śląskiego,
  - ukształtowania struktury organizacyjnej i dydaktycznej Wydziału, kierunków kształcenia dopasowanych do potrzeb rynku i transformacji gospodarki krajowej,
  - uformowania wysoko kwalifikowanego zespołu pracowników naukowych i dydaktycznych Wydziału, co pozwoliło na uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk o zarządzaniu w dziedzinie ekonomii.
Współtwórca w Polsce interdyscyplinarnego kierunku kształcenia Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz współautor oryginalnych planów i programów nauczania dla tego kierunku. Kierunek ten kształci inżynierów, specjalistów dla przemysłu potrafiących łączyć wiedzę inżynierską, ekonomiczną oraz zarządzania. Uzyskał zespołową nagrodę Ministra za opracowanie standardów nauczania dla ZiIP.
Inicjator i realizator - w Politechnice Śląskiej - kierunku kształcenia Socjologia. Pomysłodawca i organizator studiów podyplomowych, szczególnie dla kadry kierowniczej restrukturyzowanych przedsiębiorstw.
Pełnił funkcję promotora sześciu zakończonych przewodów doktorskich, zaś cztery kolejne są w końcowej fazie realizacji.
Recenzent 21 przewodów doktorskich, 10 habilitacyjnych i w 8 postępowaniach na tytuł naukowy profesora. Wypromował ponad 200 magistrów i inżynierów.
Autor lub współautor 71 referatów na konferencjach naukowych, w tym 27 na konferencjach międzynarodowych, 79 publikacji dotyczących wprowadzenia nowych technik i metod zarządzania, metodologii badania struktur organizacyjnych i systemów zarządzania przedsiębiorstwem, 67 publikacji z zakresu zarządzania produkcją, logistyki w produkcji, 28 publikacji z zakresu restrukturyzacji przedsiębiorstw, sektorów przemysłowych, problemów przedsiębiorczości i innowacyjności w przedsiębiorstwie.
Aktywny propagator, wykładowca szkoleń, seminariów, popularyzator zagadnień z zakresu logistyki i zarządzania operacyjnego w ramach TNOiK. Przewodniczący Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania Śląskiego Oddziału PAN. Członek Głównej Rady Naukowej TNOiK. Członek wielu rad nadzorczych przedsiębiorstw, spółek skarbu państwa.
Odznaczony Medalem imienia Karola Adamieckiego za wybitny dorobek naukowy (2001 r.), nagrodą zespołową (2001 r.) Ministra Edukacji Narodowej za opracowanie projektów wymagań programowych dla studiów magisterskich i inżynierskich dla kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.
Współpracuje naukowo i dydaktycznie z Internationales Hochschulinstitut Zittau oraz Fachhochschule Bielefeld - Fachbereich Management und Logistik.
Profesor J. Bendkowski jest wyróżniającym się pracownikiem Politechniki Śląskiej. Wniósł znaczący wkład w rozwój Uczelni, szczególnie we wdrożenie kształcenia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz menedżerskich studiów podyplomowych.

Senat w tajnym głosowaniu przyznał prof. J. Bendkowskiemu godność Honorowego Profesora Politechniki Śląskiej 29 głosami przy pięciu przeciwnych i czterech wstrzymujących się.

Wniosek Rady Wydziału Budownictwa w sprawie przyznania godności Honorowego Profesora Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Ryszardowi Kowalczykowi z Uniwersytetu Beira Interior w Portugalii przedstawił Dziekan, prof. S. MAJEWSKI.
Profesor Ryszard Kowalczyk, urodzony w 1928 roku w Dęblinie, ukończył studia na Wydziale Inżynierii Politechniki Warszawskiej w 1951 roku, uzyskując tytuł magistra inżyniera budownictwa. Już po siedmiu latach, w 1958 roku, obronił na tej uczelni pracę doktorską, a po kolejnych ośmiu (1966) uzyskał stopień doktora habilitowanego. Tytuł profesora otrzymał w roku 1992.
Pracował na Politechnice Warszawskiej, w Instytucie Problemów Techniki PAN, w Instytucie Techniki Budowlanej oraz na Politechnice Białostockiej. W swojej długiej, bogatej i wciąż trwającej karierze zawodowej ponad 30 lat spędził poza granicami kraju. Początkowo były to staże naukowe lub projektowe w Niemczech (1957-1958), Szwajcarii (1960-1963), Kanadzie (1968-1969) i Sanach Zjednoczonych (1976-1982). W latach 1983-1989 był ekspertem ONZ na Bliskim Wschodzie, a od roku 1992 do chwili obecnej pracuje na stanowisku profesora w Uniwersytecie Beira Interior w Portugalii.
Łączna liczba opublikowanych prac prof. R. Kowalczyka obejmuje ponad 70 pozycji, w tym autorstwo lub udział współautorski w 7 książkach lub monografiach. Wykładnikiem jego międzynarodowej pozycji jest, między innymi, współautorstwo i kierowanie redakcją książki o światowym zasięgu pt. Structural Systems for Tall Buildings wydanej w 1995 roku w Nowym Jorku. W bieżącym roku ukaże się nowe wydanie tej znaczącej pozycji.
Dzięki swoim cechom osobowym: życzliwości, niespożytej aktywności i umiłowaniu kraju rodzinnego stał się dla polskich uczelni animatorem kontaktów zagranicznych w dziedzinie nauki i edukacji. Polskie środowisko naukowe w dziedzinie inżynierii lądowej zawdzięcza Profesorowi Kowalczykowi popularyzowanie krajowych osiągnięć za granicą, jak choćby tłumaczenia dwóch książek na język niemiecki i ułatwienie wielu osobom kontaktów z uczelniami zagranicznymi.
Kontakty nawiązane w okresach jego pracy za granicą są wykorzystywane jako inicjacja współpracy międzynarodowej licznych polskich uczelni. W tym zakresie ma duże zasługi dla Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej. Uczestniczył w przygotowaniu wniosku, a po jego akceptacji w realizacji projektu "BestSys" w ramach programu Tempus, którego celem była modernizacja systemu edukacji na Wydziale Budownictwa. Dzięki temu mamy obecnie na Wydziale system kształcenia w pełni przystający do zasad Deklaracji Bolońskiej, która jest podstawą tworzenia europejskiego obszaru edukacji uniwersyteckiej. Również w wyniku inicjatywy Profesora Kowalczyka Wydział uczestniczy w sieci tematycznej EUCEET (European Civil Engineering Education and Training) skupiającej obecnie 101 wydziałów budownictwa z prawie całej Europy. Wynikające z tego uczestnictwa liczne kontakty międzynarodowe przekładają się na kontakty kadry i studentów naszego Wydziału. Inicjatywa i pomoc Profesora Kowalczyka odegrała tu nieocenioną rolę.

Senat w tajnym głosowaniu przyznał prof. R. Kowalczykowi godność Honorowego Profesora Politechniki Śląskiej 31 głosami przy jednym przeciwnym i czterech wstrzymujących się.

W sprawie powołania na roczną kadencję nowych członków Komisji Rektor W. ZIELIŃSKI wyjaśnił, że, zgodnie z obowiązującą procedurą, kadencja Komisji trwa trzy lata, jednakże studenci co roku wymieniają swoich przedstawicieli w Komisjach senackich i studenckich. W związku z tym Senat w tajnym głosowaniu jednomyślnie postanowił:
"I. Powołać na kadencję od 1 października 2004 roku do 30 września 2005 roku do składu niżej wymienionych Komisji następujących przedstawicieli Samorządu Studenckiego:
 1. Komisja Dyscyplinarna dla Studentów
  Paweł Belzyt (RE)
  Michał Drewniok (RB)
  Wojciech Fabiańczyk (RAu)
  Łukasz Baszyński (RG)
  Marcin Grzanka (RAu)
 2. Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów
  Maria Bojanowska (RAu)
  Magdalena Chojnacka (RCh)
  Alicja Krzemień (RG)
  Anna Łyskawa (RMT)
  Łukasz Mizgalski (RMT)
II. Powołać na kadencję od 1 października 2004 roku do 30 września 2005 roku do składu niżej wymienionych Komisji następujących przedstawicieli Samorządu Studenckiego:
 1. Uczelniana Komisja Wyborcza
  Konrad Królik (RAu)
  Michał Płonka (RE)
 2. Senacka Komisja Statutowa
  Marcin Nigot (RMT)
 3. Senacka Komisja ds. Dydaktyki
  Wojciech Fabiańczyk (RAu).
III. Powołać na kadencję od 1 września 2004 roku do 30 sierpnia 2005 roku przedstawiciela uczestników studiów doktoranckich do składu Senackiej Komisji Statutowej w osobie:
mgr inż. Piotr Sakiewicz (RMT)."

Rozpoczynając obrady nad utworzeniem Centrum Edukacyjno-Kongresowego Politechniki Śląskiej Rektor W. ZIELIŃSKI przedstawił rezultaty kilkumiesięcznych dyskusji nad zasadnością i sposobem realizacji tego przedsięwzięcia. Przedstawił również propozycję, które z obiektów uczelnianych miałyby wejść w skład Centrum, nawiązując do genezy powstania i realizacji budowlanej tych obiektów oraz źródeł finansowania inwestycji.
Dziekan Wydziału Mechanicznego prof. L. DOBRZAŃSKI w obszernym wystąpieniu przedstawił stanowisko Rady Wydziału MT (złożone na piśmie) apelujące o zaniechanie tej inicjatywy, bowiem włączenie w skład Centrum obiektów budowanych dla Wydziału MT zagraża procesowi dydaktycznemu i organicznemu funkcjonowaniu struktury Wydziału.
W dyskusji udział wzięli również: prof. E. ŚWITOŃSKI, prof. J. SUWIŃSKI i prof. B. GRZESIK.
Obszernych wyjaśnień udzielił Rektor W. ZIELIŃSKI, zaznaczając, że postulowane jest przyznanie Wydziałowi MT prawa pierwszeństwa w korzystaniu z bazy lokalowej i wyposażenia Centrum na cele dydaktyczne.
W tajnym głosowaniu Senat 32 głosami przy czterech przeciwnych i jednym wstrzymującym się postanowił:
 1. "Wyrazić zgodę na utworzenie w Uczelni jednostki pozawydziałowej o nazwie Centrum Edukacyjno-Kongresowe Politechniki Śląskiej.
 2. Siedzibą CEK jest obiekt dydaktyczny przy ul. Zimnej Wody w Gliwicach. Baza lokalowa CEK obejmuje obiekt dydaktyczny przy ul. Zimnej Wody w Gliwicach oraz obiekt hotelowo-konferencyjny przy ul. Jagiellońskiej w Zabrzu.
 3. Nadzór nad Centrum Edukacyjno-Kongresowym powierza się Prorektorowi ds. Dydaktyki.
 4. Przyznać Wydziałowi Mechanicznemu Technologicznemu prawo pierwszeństwa w korzystaniu z bazy lokalowej i wyposażenia Centrum Edukacyjno-Kongresowego na cele dydaktyczne."
W punkcie poświęconym poparciu wniosku o utworzenie kierunku studiów "Inżynieria Biomedyczna" Rektor W. ZIELIŃSKI przypomniał wniosek rektora AGH prof. R. Tadeusiewicza w tej sprawie. Zrelacjonował też wnioski z dyskusji na zainteresowanych wydziałach, które zasadniczo pozytywnie odnoszą się do tej inicjatywy pomimo pewnych zastrzeżeń co do standardów nauczania. W głosowaniu jawnym, przy jednym głosie wstrzymującym się, Senat postanowił "Poprzeć wniosek o utworzenie nowego kierunku studiów o nazwie "Inżynieria Biomedyczna", stwierdzając jednocześnie konieczność dalszej pracy nad standardami nauczania dla tego kierunku."

Otwierając punkt poświęcony uhonorowaniu postaci prof. Stefana Kaufmana tablicą pamiątkową Rektor W. ZIELIŃSKI podkreślił zasadność tej inicjatywy.
Dziekan Wydziału Budownictwa prof. S. MAJEWSKI przedstawił sylwetkę zmarłego przed 10 laty Profesora, jego zasługi dla Wydziału i nauki polskiej oraz opisał proponowane miejsce wmurowania i treść tablicy pamiątkowej. Na tablicy wmurowanej na Wydziale Budownictwa będzie znajdowała się podobizna Profesora oraz napis następującej treści:

"Prof. dr inż. STEFAN KAUFMAN
profesor zwyczajny
dr h.c. Politechniki Śląskiej
1894-1994"

Senat w głosowaniu jawnym jednomyślnie zaakceptował inicjatywę wmurowania tablicy pamiątkowej.

Prorektor R. WILK przedstawił i omówił dane liczbowe odnośnie naboru na pierwszy rok studiów. Wynika z nich, że chęć studiowania wyraziło ok. 1,5 tys. kandydatów mniej niż w roku ubiegłym. 5778 kandydatów na 6545 miejsc. Na studia wieczorowe przyjęto 608 kandydatów (na 2440 miejsc), na studia zaoczne przyjęto 1133 kandydatów (na 1720 miejsc). Rektor W. ZIELIŃSKI skomentował te dane, zwracając uwagę na efekt niżu demograficznego. Zwrócił też uwagę na malejące zainteresowanie kierunkiem Zarządzanie i Marketing.

W sprawach bieżących i wolnych wnioskach przedstawiciel NSZZ "Solidarność" dr inż. T. GIZA przedstawił stanowisko Elektorów Kurii Doktorów Wyższych Uczelni Technicznych oraz Przedstawicieli Elektorów Kurii Doktorów Uczelni Rolniczych i Niepaństwowych z dnia 25 czerwca br. w sprawie projektu ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym". Poruszył też sprawę pracowniczego programu emerytalnego w szkołach publicznych. Ustosunkowując się do przedstawionych spraw Rektor W. ZIELIŃSKI powiedział, że Uczelnia oczekuje na efekty dyskusji, jakie powinny pojawić się w komisji sejmowej, spodziewając się uwzględnienia w pierwszej kolejności uregulowania spraw wynikających z wejścia Polski do Unii Europejskiej. W sprawie III filaru emerytalnego JM Rektor nadmienił, że istnieje możliwość reaktywowania komisji związkowo-uczelnianej dla zajęcia stanowiska i przygotowania odpowiednich materiałów. Na zakończenie JM Rektor poinformował o działaniach Uczelni na rzecz pozyskania funduszy na działalność inwestycyjną oraz złożył życzenia dobrego wypoczynku wakacyjnego.

Red.
(na podstawie zapisu posiedzenia)