Logo Strona główna   Pomoc    Przejdź w górę do witryny Biuletyn Politechniki Śląskiej
Z Życia Politechniki Śląskiej
Nr 7. Kwiecień 2004
 
 
 
Z Życia Politechniki Śląskiej
Icon Z prac Senatu
Icon Limity miejsc na studiach dziennych
Icon Kronika Rektorska
Icon Deklaracja Lubelska
Icon Akty normatywne Uczelni
Icon Stopnie naukowe, tytuły, stanowiska
Icon Dział Współpracy z Zagranicą informuje
Icon Śląskie Centrum Zaawansowanych Technologii
Icon Technopark Gliwice
Icon Regionalna Konferencja Rektorów
Icon Z życia CKI
Icon Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej w działaniu
Icon A może by do woja?
Icon Notatki przewodniczącego RGSzW
Icon Wydawnictwo Politechniki Śląskiej prezentuje
Icon Godne odnotowania
Icon Kultura
Icon Sport
Icon Kronika żałobna
Icon
GODNE ODNOTOWANIA

Targi Nowoczesnych Technologii

Młody inżynier to kopalnia pomysłów, chłonny umysł łapiący nowinki i wdrażający je w życie z pasją. Często twórca niekonwencjonalnych pomysłów dających zaskakujące rezultaty, ale także bywa tym, który opiniuje i wdraża nowoczesne technologie w przedsiębiorstwach. Dlatego też 18 marca br. na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach odbyły się Targi Nowoczesnych Technologii.
Targi otworzył Dziekan Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki, prof. Jerzy Rutkowski. Dziekan, nawiązując do nazwy targów, porównał mieszankę wybuchową jaką stanowią studenci w połączeniu z nowoczesnymi technologiami. Wiceprezydent Gliwic prof. Jan Kaźmierczak, otwierając targi zwrócił uwagę na ich inspirująca rolę w środowisku akademickim. Wykład inauguracyjny o temacie "Programowanie genetyczne" poprowadził dr inż. Norbert Henzel. Studenci dowiedzieli się "jak zmusić komputery do tego co powinno być zrobione, bez mówienia im dokładnie jak powinno być to zrobione".

Wystawcami na Targach były czołowe międzynarodowe firmy: Accenture, Apple, Cap Gemini Ernst&Young, Delphi Automotive Systems Poland, Ernst&Young), które miały na celu prezentację najnowszych osiągnięć technologicznych oraz prezentację swojej oferty studentom i absolwentom w momencie, kiedy rozpoczynają szczegółowe planowanie swojej kariery zawodowej.
Podczas targów odbyły się również prezentacje wybranych firm oraz ich produktów. IBM zaprezentował serwer AS/400, który został przekazany w zeszłym roku na rzecz Wydziału. Delphi zaprezentowało procesy technologiczne, które są używane w fabrykach w Polsce, a l'Oreal pokazał się jako firma posiadająca jedno z większych laboratoriów chemicznych na świecie.
Organizatorem targów było Stowarzyszenie Studentów BEST Gliwice. Nie był to pierwszy tego typu projekt, gdyż BEST Gliwice organizuje także Targi Banków "Bank dla Studenta", podczas których studenci mają możliwość wyboru oferty najlepiej dostosowanej do ich potrzeb oraz Targi "Nowoczesny Student", gdzie poza ofertą banków studenci mogą zapoznać się z rynkiem szkół językowych i wybrać tę, w której chcieliby się uczyć. Jest również organizatorem programu VIVALDI - międzynarodowych kursów naukowych w całej Europie, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród studentów, a sukces poprzednich targów zmotywował firmy do uczestnictwa w całym przedsięwzięciu.
Patronat nad Targami objęli: Prezydent Miasta Gliwice prof. Zygmunt Frankiewicz, Prorektor Politechniki Śląskiej prof. Ryszard K. Wilk oraz Radio Katowice i Gazeta Wyborcza, a pisały o nich także m.in. "Dziennik Zachodni" i "Nowiny Gliwickie". Więcej o targach na www.best.gliwice.pl/tnt.

BEST Gliwice

Zakończenie 53. Olimpiady Fizycznej
1 kwietnia br. odbyło się na Wydziale Matematyczno-Fizycznym zakończenie 53. Olimpiady Fizycznej w woj. śląskim zorganizowane przez Komitet Okręgowy Olimpiady Fizycznej w Gliwicach. Te uroczystości mają już ponad 10-letnią tradycję i jak zawsze zostały zaszczycone obecnością przedstawicieli Władz Uczelni, Wydziału Matematyczno-Fizycznego oraz Instytutu Fizyki. Przybyli: Prorektor ds. dydaktyki prof. dr hab. inż. Ryszard K. WILK, Prodziekan ds. nauki Wydziału Matematyczno-Fizycznego dr hab. inż. Jerzy BODZENTA, prof. PŚl., z-ca dyrektora ds. dydaktyki Instytutu Fizyki dr hab. inż. Marian URBAŃCZYK, prof. PŚl. Komitet Okręgowy Olimpiady Fizycznej reprezentowali: przewodniczący dr hab. Stanisław KOCHOWSKI, prof. PŚl. oraz sekretarz mgr inż. Bogusław BURAK. Na uroczystość zostali zaproszeni uczestnicy zawodów II stopnia doświadczalnego (9 uczniów) oraz ich nauczyciele fizyki. Uczestnicy zawodów II stopnia doświadczalnego to uczniowie, którzy uzyskali największe ilości punktów podczas zawodów stopnia wstępnego i pierwszego (te zawody odbywały się w szkołach, brało w nich udział 94 uczniów, wykonane przez nich prace byłe oceniane przez recenzentów Komitetu Okręgowego), a następnie w zawodach II stopnia teoretycznego (zawody odbyły się w Politechnice Śląskiej i było do nich dopuszczonych 53 uczniów). Spośród 9 wyżej wspomnianych uczniów 3 zostało zakwalifikowanych do zawodów finałowych w Warszawie.
Uczestnicy zawodów II stopnia doświadczalnego otrzymali z rąk Prorektora prof. R.K. WILKA dyplomy JM Rektora Politechniki Śląskiej, które zwalniają z egzaminu wstępnego z fizyki z oceną bardzo dobrą w przypadku starania się na studia w Politechnice Śląskiej. Dyplomami z gratulacjami za osiągnięcia swoich uczniów zostali również uhonorowani nauczyciele.

Podczas spotkania prof. R.K. WILK zaprezentował krótko Politechniką Śląską, akcentując aktualne problemy i trendy w zakresie kształcenia w naszej Uczelni, w tym duże możliwości współpracy zagranicznej, a także zwrócił uwagę młodzieży na fakt, że studia z fizyki są prowadzone na Wydziale, który posiada duży potencjał naukowy w tym zakresie, co znalazło wyraz w powołaniu na nim dwóch Europejskich Centrów Doskonałości i jednego krajowego. Prorektor przybliżył także zebranym proces kształcenia inżynierów na uczelniach zagranicznych na przykładzie uczelni francuskich. Prof. M. URBAŃCZYK zaprezentował kierunek fizyka techniczna (studia magisterskie) oraz istniejące na nim specjalności fizyka informatyczna i fizyka środowiska a także kierunek elektronika i telekomunikacja (studia inżynierskie) ze specjalnością optoelektronika i technika światłowodowa.
W dyskusji nauczyciele wyrażali niepokój co do przyszłości Olimpiady Fizycznej, mając na uwadze obniżanie ilości godzin z fizyki w szkołach. Młodzież interesowały zasady naboru na studia w warunkach nowej matury. Zebrani wysłuchali także bardzo interesującego wykładu "Symetria budowy wewnętrznej a własności ciał" wygłoszonego przez prof. Jerzego BODZENTĘ.

S. Kochowski

XII Konkurs Chemiczny
W dniach 20 marca i 5 kwietnia br. odbył się XII Konkurs Chemiczny dla młodzieży szkół średnich z regionu śląskiego, organizowany przez Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Oddział Gliwicki Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Patronat nad Konkursem sprawowali: Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach - prof. dr hab. inż. Jerzy Suwiński, oraz Przewodniczący Oddziału Gliwickiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego - dr hab. inż. Krzysztof Walczak.

Podobnie, jak w latach ubiegłych, Konkurs składał się z dwóch części - pisemnej i laboratoryjnej. Część pisemna (odbyła się w dniu 20 marca br.) miała charakter eliminacji, natomiast zadania laboratoryjne (5 kwietnia br.) stanowiły finał Konkursu. W eliminacjach wzięło udział 312 uczennic i uczniów z 66 szkół średnich. Co ciekawe (i ważne dla organizatorów), uczestnicy pochodzili nie tylko z regionu Śląska, ale także z Jasła, Tarnowa, Wadowic i innych miast południowej i zachodniej Polski (reprezentowane były województwa: opolskie, śląskie, małopolskie i podkarpackie). Świadczy to o utrzymującej na przestrzeni kilku już lat popularności Konkursu wśród młodzieży. Do części finałowej zakwalifikowało się 37 najlepszych uczestników i uczestniczek eliminacji.
W części pisemnej Konkursu młodzież rozwiązywała zadania testowe i problemowe, natomiast w finale - niezbyt skomplikowane manualnie zadania laboratoryjne. Przed częścią pisemną Konkursu odbył się wykład popularnonaukowy dra inż. Andrzeja Wojewódki pt.: "Przemysłowe materiały wybuchowe" ilustrowany elektryzującymi słuchaczy pokazami. Konkurs był również - dla jego uczestników i ich nauczycieli - okazją do rozmów z władzami, pracownikami i studentami Wydziału. Laureatami trzech pierwszych miejsc w Konkursie zostali:

  1. Adam Bzowski z IV LO im. S. Staszica w Sosnowcu
  2. Karol Szymura z Zespołu Szkół nr 2 im. W. Korfantego w Jastrzębiu Zdroju
  3. Bartłomiej Stec z I LO im. S. Leszczyńskiego z Jasła
Laureaci i finaliści otrzymali nagrody: pierwszych pięciu otrzymało promesy stypendium ufundowanego przez mgr inż. Zbigniewa Wróbla, Prezesa PKN ORLEN S.A. i członka Stowarzyszenia Przyjaciół Wydziału Chemicznego. Zgodnie z regulaminem stypendium, otrzyma je ten spośród posiadaczy promesy, który rozpocznie studia na naszym Wydziale w bieżącym roku. W przypadku, gdy więcej niż jeden posiadacz promesy rozpocznie studia na naszym Wydziale, stypendium otrzyma ten, który uzyskał więcej punktów w Konkursie. Stypendium wynosi 500 zł miesięcznie i będzie wypłacane przez cały pierwszy rok studiów. Laureaci i finaliści otrzymali również nagrody rzeczowe ufundowane przez PKN ORLEN S.A. - głównego sponsora Konkursu oraz przez pozostałych sponsorów ("SYNTAL", PTChem, ZNP, NSZZ "Solidarność"). Były to: discmany, telefon komórkowy i książki o tematyce chemicznej. Finaliści Konkursu oraz ich opiekunowie byli również podejmowani obiadem przez organizatorów. Ponadto, zgodnie z uchwałą Senatu Uczelni, dziesięciu najlepszych uczestników konkursu uzyskało prawo przyjęcia na studia na naszym Wydziale bez egzaminu. Dodatkowo finaliści zainteresowani zakwaterowaniem w domu studenckim podczas studiów będą mieli pierwszeństwo w otrzymaniu miejsca (po spełnieniu wymaganych kryteriów). Wyróżniono również specjalnymi nagrodami nauczycieli chemii:
- mgr Bożenę Drapek z IV LO im. Staszica z Sosnowca za wkład pracy w przygotowanie zwycięzcy Konkursu (nagrodę ufundował ZNP);
- mgr Barbarę Chlipałę z III LO im. A. Mickiewicza w Tarnowie za wkład pracy w przygotowanie największej liczby finalistów Konkursu (fundatorzy nagrody: PTChem i NSZZ "Solidarność").

Zgodnie z umową zawartą dnia 8 maja 2003 roku pomiędzy PKN ORLEN S.A. a Wydziałem Chemicznym Politechniki Śląskiej, w auli głównej Politechniki i innych pomieszczeniach, w których odbywał się Konkurs umieszczone były banery i plansze z nazwą i logo Koncernu. Ponadto w trakcie uroczystego otwarcia Konkursu Dziekan Wydziału poinformował uczestników i ich opiekunów (nauczycieli chemii), iż głównym sponsorem Konkursu jest PKN "ORLEN", oraz że fundatorem najważniejszej i najbardziej prestiżowej nagrody Konkursu jest Prezes Koncernu - mgr inż. Zbigniew Wróbel. Rola koncernu w finansowej stronie Konkursu została również podkreślona w trakcie spotkania władz wydziału z nauczycielami (opiekunami uczestników Konkursu) oraz uroczystego wręczenia nagród konkursowych.

S. Krompiec

Koło Mechatroników w akcji
W dniu 1 kwietnia br. odbyła się wycieczka studentów Wydziału Elektrycznego do Warszawy. Organizatorem wyjazdu było Naukowe Koło Mechatroników, działające przy Zakładzie Mechatroniki Instytutu Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej. Po czterogodzinnej podróży autokarem 43 studentów i 8 pracowników dydaktycznych pod kierownictwem prof. Krzysztofa Kluszczyńskiego skierowało się w stronę Pałacu Kultury i Nauki, aby zwiedzić wystawę "Idea Leonardo da Vinci - Geniusz i jego machiny".
Wszechstronność geniuszu Włocha znalazła wyraz w wielu działach nauki, sztuki, wojskowości, hydrodynamice, fizyce, anatomii, architekturze, budownictwie i w wielu innych. Wszystkie machiny pokazywane na wystawie zostały wykonane według rysunków i opisów Leonarda da Vinci zawartych w Kodeksach i innych zespołach zapisków, zestawionych już po jego śmierci w roku 1519. Konstrukcjom można było przyjrzeć się z bliska, dzięki czemu każdy mógł cofnąć się w myślach w czasy, w których żył wielki wizjoner Renesansu. Całość uzupełniały i uatrakcyjniały nowoczesne formy prezentacji: terminale komputerowe, emisja filmów oraz plansze informacyjne. Uwieńczeniem wystawy było podziwianie panoramy miasta z tarasu widokowego na XXX piętrze PKiN.

Następnym punktem wycieczki było Seminarium Naukowe, zorganizowane przez Centrum Doskonałości EESEMC - 5FP EU (Center of Excellence - Ecological and Highly Efficient Systems and Equipment for Electromechanical Energy Conversion) Instytutu Maszyn Elektrycznych Politechniki Warszawskiej oraz przez Zakład Mechatroniki IETiP Politechniki Śląskiej.
Seminarium Naukowe otworzył Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej - prof. dr hab. inż. Roman Barlik. Wykłady rozpoczęły się prezentacją tematów prac doktorskich Zakładu Maszyn Elektrycznych Politechniki Warszawskiej, dotyczących separatora magnetycznego, indukcyjnych silników wielofazowych oraz silników SRM. Ze strony Zakładu Mechatroniki IETiP tematy prac dyplomowych przedstawił dr inż. T. Trawiński. Tematy dotyczyły: robota mobilnego z systemem wizyjnym, mikrorobotów zasilanych z baterii słonecznych, czujników FSR (Force Sensing Resistors), napędów dysków optycznych, łożysk magnetycznych, cieczy magnetycznych, badań drgań w dyskach twardych, identyfikacji parametrów dynamicznych silników VCM w dyskach twardych oraz materiałów z pamięcią kształtu.

Z dużym zainteresowaniem został wysłuchany wykład Prof. G. Kamińskiego pt. "Silniki elektryczne o ruchu złożonym". Przedstawiono na nim silniki o wielu stopniach swobody: liniowe, liniowo-obrotowe, tubowe, kuliste (pierścienie Cardana, poduszka magnetyczna), dyskowe, planetarne, z wirnikami toczącymi się itd. Prezentacja zakończyła się pytaniami oraz dyskusją, związaną z możliwościami zastosowań i perspektywami dalszego rozwoju.
Następnie oddano studentów w opiekuńcze ręce pracowników Politechniki Warszawskiej. Rozpoczęła się bardzo ciekawa część wycieczki - pokaz wybranych stanowisk Laboratorium Maszyn Elektrycznych i Laboratorium Dynamiki. Studenci mogli się przekonać, iż urządzenia przedstawione podczas prelekcji nie są tylko teorią. Uruchomiono większą część stanowisk laboratoryjnych i przedstawiono praktyczne realizacje niekonwencjonalnych przetworników elektromechanicznych.

Seminarium zaszczyciło swoją obecnością wielu pracowników Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, między innymi: Profesor-Senior Eugeniusz Koziej oraz dyrektor Instytutu Maszyn Elektrycznych profesor Andrzej Pochanke.
Ostatnim punktem wyjazdu było zwiedzanie Starego Miasta oraz spotkanie uczestników wycieczki w wykwintnej restauracji na rynku Nowego Miasta. Ten czas wytworzył atmosferę sprzyjającą integracji pracowników naukowych ze studentami, a prowadzone dyskusje dotyczyły nie tylko tematów naukowych.
Za wspaniałą organizację oraz pełną życzliwości atmosferę wyjazdu należą się słowa szczególnego uznania opiekunowi wycieczki mgrowi M. Szczygłowi z Zakładu Mechatroniki Instytutu Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej.

Bartosz Woźnikowski, Marcin Rdest
studenci Wydziału Elektrycznego V roku

Ranking uczelni
"Perspektywy" i "Rzeczpospolita" przeprowadziły doroczny ranking szkół wyższych, w którym oceniano ponad 300 uczelni państwowych i prywatnych (z pominięciem uczelni artystycznych). Najwyższe miejsce w naszym regionie zajęła Politechnika Śląska; sklasyfikowano ją na 15 miejscu, co w porównaniu do ubiegłego roku oznacza poprawę o dwie pozycje. Także AWF Katowice zanotowała poprawę (z 72. na 67. miejsce), za to Uniwersytet Śląski obsunął się z 27. miejsca na 30., a Śląska Akademia Medyczna z 24. na 32.
Przodują tradycyjnie uniwersytety: Jagielloński i Warszawski, Politechnika Warszawska, UAM w Poznaniu i wylęgarnia kadr kierowniczych naszego kraju, warszawska SGH.
Ranking jak ranking, rezultaty zależą od przyjętej metodologii. Cieszmy się ze zwyżkowej tendencji, ale przede wszystkim życzmy naszej firmie, aby nie musiała się satysfakcjonować drugą dziesiątką.

Red.

Koncert na rzecz dzieci
Dom Dziecka nr 2, którego wychowankowie są przedmiotem szczególnej troski Władz Politechniki Śląskiej, podbudował swój budżet o 17 tys. zł dzięki koncertowi charytatywnemu, jaki odbył się 23 kwietnia br. na placu Krakowskim dzięki staraniom i pracy organizacyjnej wychowawców i wychowanków tego Domu Dziecka. To już drugi koncert tego typu i - sądząc po zaangażowaniu wykonawców i sponsorów - na pewno nie ostatni. Na rzecz dzieci wystąpiły zespoły: PL, Chrząszcze, Sidney Polak, Czarno-Czarni, T. Love oraz Patrycja Markowska. Swoje umiejętności zaprezentował zespół MDK "Pantery" (tańczą w nim również dziewczęta z Domu Dziecka nr 2). Pokaz technik walki i samoobrony zaprezentowali funkcjonariusze policji i straży miejskiej, Agencji Ochrony Centrum i słuchacze Studium Ochrony Victorius.

Wśród zaproszonych (i bardzo aktywnych - patrz fotografia) gości był również JM Rektor, prof. W. ZIELIŃSKI, na ręce którego mgr Magdalena Budny, dyrektor Domu Dziecka nr 2, wystosowała list z podziękowaniami.

Red.