Logo Strona główna   Pomoc    Przejdź w górę do witryny Biuletyn Politechniki Śląskiej
Z Życia Politechniki Śląskiej
Nr 6. Marzec 2004
 
 
 
Z Życia Politechniki Śląskiej
Icon Z prac Senatu
Icon Kronika Rektorska
Icon Akty normatywne Uczelni
Icon Stopnie naukowe, tytuły, stanowiska
Icon Dział Współpracy z Zagranicą informuje
Icon Z prac Rektorskiej Komisji ds. Nagród
Icon Konferencje i seminaria naukowe
Icon Z życia CKI
Icon Jubileusz Profesora Józefa Szarawary
Icon Profesor Słodowy członkiem akademii
Icon Thetos pomaga niesłyszącym
Icon Chrześcijańskie Forum Pracowników Nauki
Icon Siatkarze AZS w I lidze!
Icon „Mój pomysł na biznes”
Icon Wydawnictwo Politechniki Śląskiej prezentuje
Icon Notatki przewodniczącego RGSzW
Icon Godne odnotowania
Icon Kultura
Icon Sport
Icon Studenckie Żeglarskie Mistrzostwa Świata
Icon Kronika żałobna
Icon
SENAT

29 marca 2004 r. odbyło się XVIII zwyczajne posiedzenie Senatu Politechniki Śląskiej. Porządek dzienny przewidywał (w skrócie):

 1. Zaopiniowanie wniosku AGH w sprawie nadania tytułu doktora h.c. profesorowi Adamowi Chrzanowskiemu z Uniwersytetu New Brunswick we Fredericton (Kanada)
 2. Zaopiniowanie wniosków w sprawie mianowania na stanowiska profesorskie
 3. Zaopiniowanie wniosków o nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Politechniki Śląskiej do sp. z o.o. "Technopark Gliwice" i zwiększenia udziałów w tej spółce
 5. Podsumowanie zimowej sesji egzaminacyjnej
 6. Sprawy bieżące i wolne wnioski
Po otwarciu obrad i przywitaniu prof. Bernarda Drzęźli jako recenzenta wniosku AGH w sprawie nadania tytułu doktora h.c. profesorowi Adamowi Chrzanowskiemu JM Rektor W. ZIELIŃSKI zaproponował uzupełnienie porządku obrad o:
- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wartości "stałej przeniesienia dotacji z roku ubiegłego" (zgodnie z "Zasadami gospodarki finansowej Politechniki Śląskiej"),
- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Samorządu Studenckiego.
Proponowany porządek wraz z autopoprawką Senat zaakceptował jednomyślnie.

Otwierając punkt dotyczący zaopiniowania wniosku Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w sprawie nadania tytułu doktora h.c. profesorowi Adamowi Chrzanowskiemu z Uniwersytetu New Brunswick we Fredericton (Kanada) Rektor J. ZIELIŃSKI przypomniał, że rolę recenzenta Senat powierzył prof. zw. dr. hab. inż. Bernardowi Drzęźli.
Prof. Bernard DRZĘŹLA przedstawił życiorys kandydata oraz jego osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne; zawarł w niej także wątki osobiste oraz - w posumowaniu - ustosunkował się do wniosku AGH.
W opinii czytamy m.in.:
"Adam Chrzanowski urodził się 22 grudnia 1932 roku w Krakowie.[…]
Pracę naukowo-zawodową podjął już w roku 1955 w Katedrze Geodezji Górniczej AGH, gdzie pracował do roku 1964 na stanowiskach kolejno asystenta, starszego asystenta i adiunkta.
W roku 1964 wyjechał na staż podoktorski do Kanady, w czasie którego pracował nad rozwinięciem pionierskich wówczas zastosowań laserów w precyzyjnych pomiarach inżynieryjno-górniczych oraz uczestniczył w roku 1965 w ekspedycji kartograficznej "Mt Kennedy Expedition". […]
W latach 1965-1974 Chrzanowski powracał na Alaskę wiele razy, prowadząc tam badania nad ruchami lodowców i szkoląc młodych naukowców w ramach współpracy z amerykańskim Glaciological and Antarctic Sciences Institute.
W roku 1966 powierzono Chrzanowskiemu stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Geodezji Uniwersytetu New Brunswick (UNB), gdzie stworzył on jedyną w Ameryce Północnej grupę badawczą i specjalizację kształcenia w zakresie pomiarów inżynierskich i górniczych. W roku 1971 prof. Chrzanowski został mianowany profesorem zwyczajnym ("Full Professor") na UNB, a w latach 1991-1995 pełnił funkcję dziekana Wydziału Geodezji. W roku 1998 prof. Chrzanowski otrzymał istniejący tam tytuł Profesora Emeritus Honoris Causa. Od 1998 roku prof. Chrzanowski prowadził grupę badawczą, która w 2001 r. przerodziła się w Kanadyjskie Centrum Geodezji Inżynieryjnej w UNB. Prof. Chrzanowski do dzisiaj pełni funkcję dyrektora tego Centrum.
Wśród rozlicznych polskich i zagranicznych wyróżnień i zaszczytów uzyskanych przez prof. Chrzanowskiego można wymienić tytuł profesora honoris causa Uniwersytetu w Wuhan w Chinach (1986), Krzyż Kawalerski OOP (1996), tytuł honorowego profesora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (1999) i tytuł doktora honoris causa tegoż uniwersytetu uzyskany w roku 2002 oraz powołanie go na członka zagranicznego Polskiej Akademii Umiejętności (2000).
Działalność naukowa prof. Chrzanowskiego udokumentowana jest w 18 monografiach i ponad 200 artykułach naukowych oraz w wielu raportach z badań i udzielonych patentach. Dotyczy ona różnych aspektów geodezji przemysłowej ze szczególnym ukierunkowaniem na geodezję górniczą, w tym mapowania (kartografia), projektowania aparatury do precyzyjnych pomiarów geodezyjnych (metrologia), a także monitorowania i modelowania ruchów tektonicznych (geofizyka, tektofizyka). Geodezyjne badania różnych zjawisk wywołanych działalnością przemysłową człowieka w naturalny sposób skłoniły go do poszukiwania przyczyn obserwowanych zjawisk, a więc do wkroczenia również na grunt geomechaniki.
Prace Chrzanowskiego były publikowane w językach angielskim, francuskim, chińskim, hiszpańskim i polskim.[…]
Poza owocną działalnością dydaktyczną w Uniwersytecie New Brunswick, której efektem była m.in. nowa specjalność kształcenia, zakończoną chwalebnie zaszczytnym tytułem profesora emeritusa honoris causa, prof. Chrzanowski był zapraszany jako visiting professor do wielu uniwersytetów, np. w Chinach, Hongkongu, Szwajcarii, Niemczech, Argentynie, Brazylii, Australii, Stanach Zjednoczonych i Polsce. W swojej działalności dydaktycznej i naukowej starał się usilnie o utrzymanie kontaktów z Polską i pomoc dla polskich naukowców. […]
Nawiązaliśmy bliski kontakt poprzez działalność w ISM, gdzie reprezentuję obecnie Polskę, wchodząc w skład Prezydium tej organizacji i pełniąc funkcję przewodniczącego jednej z komisji. Dzięki inicjatywie i poparciu prof. Chrzanowskiego zostałem również wciągnięty w działalność FIG-u. Obserwacja działalności prof. Chrzanowskiego na forum wymienionych organizacji pozwoliła mi na poczynienie pewnych spostrzeżeń, które będą stanowić dobre uzupełnienie charakterystyki jego sylwetki. Są one następujące:
- prof. Chrzanowski cieszy się dużym międzynarodowym autorytetem; jest on powszechnie znany i szanowany w szerokich kręgach zawodowych i naukowych,
- gdy tylko jest po temu okazja prof. Chrzanowski podkreśla swoje polskie pochodzenie i demonstruje polski patriotyzm,
- polscy naukowcy, którzy z różnych powodów znaleźli się na forum międzynarodowym, a niezbyt dobrze sobie radzą i czują się zagubieni, czy to wskutek niezbyt dobrej znajomości języków obcych czy też wskutek braku obycia, mogą zawsze liczyć na jego zainteresowanie i serdeczną pomoc (z pewnością przejawia się w tym, w pewnym stopniu, jego nostalgia za krajem, ale nie tylko: jest to również wyraz jego generalnie życzliwego, serdecznego stosunku do ludzi).[…]
Stwierdzam, że są spełnione wszystkie warunki dla nadania prof. Chrzanowskiemu tytułu i godności doktora honoris causa przez polską uczelnię.[…]"

Senat w tajnym głosowaniu jednomyślnie (47 głosami) podjął uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku AGH.

Wniosek Rady Wydziału Matematyczno-Fizycznego w sprawie pierwszego mianowania dra hab. Stanisława Kochowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Fizyki oraz pozytywną opinię Senackiej Komisji ds. Kadry Naukowej przedstawił przewodniczący Komisji, Prorektor M. DOLIPSKI.
Głosy w pełni popierające wniosek zabrali: prof. J. FRĄCZEK, prof. R. GRZYMKOWSKI, prof. J. SUWIŃSKI i prof. K. PROBIERZ.
Dr hab. Stanisław Kochowski, lat 57, jest zatrudniony w Politechnice Śląskiej od 1969 roku. Stopień naukowy doktora nauk fizycznych uzyskał w 1976 roku na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego, zaś doktora habilitowanego nauk technicznych na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej w 2002 roku. Działalność naukową prowadzi w dyscyplinie Fizyka stosowana - elektronika ciała stałego, a jego główne zainteresowania naukowe, to: badania eksperymentalne i analiza teoretyczna powierzchniowych procesów elektronowych w strukturach metal-dielektryk-półprzewodnik, a także technologia otrzymywania i badanie własności cienkich warstw metali i półprzewodników organicznych.
Publikowany dorobek dra hab. S. Kochowskiego obejmuje 63 (po habilitacji - 9) pozycji, w tym: jedną monografię, 19 (5) artykułów w czasopismach zagranicznych, 9 (3) referatów publikowanych za granicą, 19 artykułów w czasopismach krajowych i 15 (1) referatów publikowanych w kraju. Jego prace były 27 razy cytowane przez innych autorów. W dorobku ma także wykłady na uczelni zagranicznej i dwa zgłoszenia patentowe. Obecnie prowadzi jeden otwarty przewód doktorski.
Współpracując z przemysłem realizował prace w zakresie wykorzystania technologii cienkowarstwowej do otrzymywania zwierciadeł, rezystorów cienkowarstwowych oraz przygotowania podłoży pod cienkie warstwy.
Do osiągnięć dydaktycznych dra hab. S. Kochowskiego należą:
- opracowanie i prowadzenie wykładów z kilku przedmiotów ogólnych i specjalizacyjnych dla Wydziałów: Chemicznego, Elektrycznego i Matematyczno-Fizycznego oraz prowadzenie seminarium (kierunek Fizyka techniczna),
- zaprojektowanie, zestawienie i prowadzenie kilkunastu ćwiczeń w laboratorium specjalistycznym dla kierunku Fizyka techniczna,
- promotorstwo 14 i recenzowanie kilkunastu prac dyplomowych,
- koordynacja planów studiów dla kierunku Fizyka techniczna,
- prowadzenie popularnych wykładów z fizyki dla szkół średnich,
- popularyzacja fizyki w ramach Olimpiady Fizycznej (przewodniczący Komitetu Okręgowego),
- czterokrotne wyróżnienie "Złotą Kredą" przez studentów Wydziału Matematyczno-Fizycznego i Wydziału Chemicznego.
Dr hab. S. Kochowski był w latach 1977-1981 kierownikiem Zespołu Fizyki Powierzchni i Technologii struktur Półprzewodnikowych, w latach 1979-1982 był p.o. prodziekana Wydziału Matematyczno-Fizycznego, a od 2002 roku jest dziekanem tego wydziału.

Senat w tajnym głosowaniu jednomyślnie (47 głosami) poparł wniosek.

Wniosek Rady Wydziału Matematyczno-Fizycznego w sprawie pierwszego mianowania dra hab. Edwarda Kwaśniewicza na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Matematyki przedstawił Dziekan dr hab. Stanisław KOCHOWSKI. Pozytywną opinię Senackiej Komisji ds. Kadry Naukowej przedstawił przewodniczący Komisji, Prorektor M. DOLIPSKI.
Głos w pełni popierający zabrał prof. R. GRZYMKOWSKI.
Dr hab. Edward Kwaśniewicz, lat 53, jest zatrudniony w Politechnice Śląskiej od 2002 roku. Stopień naukowy doktora uzyskał w 1984 roku na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaś doktora habilitowanego na tym samym wydziale w 1992 roku. Działalność naukową prowadzi w dyscyplinie fizyka teoretyczna - fizyka jądrowa, a jego główne zainteresowania naukowe, to: zastosowanie metod matematycznych w opisie struktur jąder atomowych, matematyczne modele struktury jąder atomowych, zagadnienie wielu ciał na przykładzie układów wielonukleonowych, struktura jąder atomowych.
Publikowany dorobek dra hab. E. Kwaśniewicza obejmuje 44 (po habilitacji - 17) pozycje. Wiele z nich ukazało się za granicą jako wyniki wspólnych prac z Uniwersytetem w Monachium (Niemcy), Instytutem Fizyki Jądrowej w Julich (Niemcy), Uniwersytetem Technicznym w Wiedniu (Austria), Uniwersytetem w Katanii (Włochy) i Instituto Nazionale di Fisica Nucleare w Katanii (Włochy). Uczestniczył w wielu konferencjach z zakresu fizyki nuklearnej w Belgii i we Włoszech. Czterokrotnie (po habilitacji - trzykrotnie) prowadził zaproszone wykłady na uczelniach zagranicznych. Prowadzi jeden otwarty przewód doktorski.
Jest autorem jednego skryptu akademickiego. Prowadzi wiele wykładów z zakresu matematyki i fizyki. Jego autorskie wykłady monograficzne to: Symetrie w fizyce i Mikroskopowe modele jąder atomowych.

Senat w tajnym głosowaniu poparł wniosek 46 głosami przy jednym wstrzymującym się.

Wniosek Rady Wydziału Matematyczno-Fizycznego w sprawie pierwszego mianowania dra hab. Andrzeja Nowaka na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Matematyki przedstawił Dziekan dr hab. Stanisław KOCHOWSKI. Pozytywną opinię Senackiej Komisji ds. Kadry Naukowej przedstawił przewodniczący Komisji, Prorektor M. DOLIPSKI.
Głos w pełni popierający zabrał prof. R. GRZYMKOWSKI.
Dr hab. Andrzej Nowak, lat 57, jest zatrudniony w Politechnice Śląskiej od 1970 roku. Stopień naukowy doktora uzyskał w 1972 roku na Wydziale Mechanicznym Energetycznym, zaś doktora habilitowanego na Wydziale Mechanicznym Technologicznym w 1996 roku. Działalność naukową prowadzi w zakresie budowy i eksploatacji maszyn oraz matematyki stosowanej, a jego główne zainteresowania naukowe, to: zastosowania metod grafów i sieci w modelowaniu i analizie układów maszynowych, optymalizacja charakterystyk dynamicznych maszyn metodą algorytmów genetycznych, symulacja dynamiki maszyn transportowych i stabilność ruchu pojazdów szynowych, dynamika hydropneumatycznych układów przepływowych oraz wibroizolacji maszyn. Jest autorem 100 publikacji (po habilitacji - 40). Był zapraszany do prowadzenia wykładów. Prowadzi dwa otwarte przewody doktorskie.
Wśród osiągnięć dydaktycznych dra hab. A. Nowaka należy zaliczyć:
- współautorstwo podręcznika z dynamiki konstrukcji, wydanego przez WNT,
- opracowanie i współautorstwo dwóch monografii wydanych przez Politechnikę Śląską oraz czterech podręczników akademickich,
- opracowanie dwóch nowych podręczników: z hydrodynamiki oraz z teorii grafów i sieci (aktualnie przygotowywane do druku),
- dwie nagrody rektorskie za działalność dydaktyczną.
Był współwykonawcą kilkunastu prac badawczych i ekspertyz na potrzeby przemysłu i KBN. Aktualnie współpracuje z Instytutem Transportu Politechniki Śląskiej oraz z Wydziałem Mechanicznym Technologicznym w pracy badawczej dla KBN i w przygotowaniu podręcznika z hydrodynamiki. Współpracuje również z Instytutem Transportu Politechniki w Kijowie i Instytutem Mechaniki Technicznej Politechniki w Kownie.
Do działalności organizacyjnej dra hab. A. Nowaka należy zaliczyć: kierownictwo Zakładu Metod Matematycznych w Technice, członkostwo w Radzie Wydziału, członkostwo PTMTiS i PTM, uczestnictwo w Komisji Rekrutacyjnej w Politechnice Śląskiej.

Senat w tajnym głosowaniu poparł wniosek 39 głosami przy dwóch wstrzymujących się.

Wniosek Rady Wydziału Budownictwa w sprawie pierwszego mianowania dra hab. inż. Jana Ślusarka na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Procesów Budowlanych przedstawił Dziekan prof. S. MAJEWSKI. Pozytywną opinię Senackiej Komisji ds. Kadry Naukowej przedstawił przewodniczący Komisji, Prorektor M. DOLIPSKI.
Dr hab. inż. Jan Ślusarek, lat 50, jest zatrudniony w Politechnice Śląskiej od 1993 roku. Stopień naukowy doktora uzyskał w 1981 roku na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej, zaś doktora habilitowanego na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w 2002 roku. Działalność naukową prowadzi w dyscyplinie Budownictwo - fizyka materiałów i budowli, a jego główne zainteresowania naukowe, to:
- termodynamika procesów nierównowagowych,
- kinetyka twardnienia tworzyw cementowych,
- modelowanie trwałości konstrukcji budowlanych,
- ochrona i zabezpieczanie konstrukcji budowlanych,
- modelowanie zjawisk transportowych (ciepła i wilgoci) w materiałach i przegrodach budowlanych,
- analiza odporności materiałów kapilarno-porowatych na działanie wpływów zewnętrznych.
Dr hab. inż. J. Ślusarek opublikował 57 (po habilitacji - 17) pozycji, w tym: 2 (1) monografie, 2 (2) artykuły w czasopismach zagranicznych, 4 (1) referaty za granicą, 19 (8) artykułów w czasopismach krajowych, 32 (7) referaty w kraju. Posiada 2 patenty i 6 świadectw racjonalizatorskich. Prowadzi promotorstwo dwóch otwartych przewodów doktorskich.
Opracował autorskie programy dydaktyczne w zakresie:
- budownictwa ogólnego,
- utrzymania obiektów budowlanych,
- technologii robót budowlanych,
- napraw i rehabilitacji obiektów budowlanych, zwłaszcza zabytkowych.
Był promotorem ponad 90 prac dyplomowych, prowadzi opiekę naukową na pięcioma doktorantami (dwa przewody otwarte).
Współpracuje z firmami budowlanymi w zakresie ratowania budynków zagrożonych awariami. Pełni funkcje konsultanta dla firm budowlanych i w ramach prac magisterskich i doktorskich przy opracowaniu nowych produktów.
Dr hab. inż. J. Ślusarek współpracuje z Joint Research Centre - European Commission (Ispra - Italy) w zakresie Dynamic Analysis and Modelling Techniques; w ramach tego programu jest realizowana praca doktorska.
Pełnione przez niego funkcje organizacyjne, to: pełnomocnik dziekana ds. studiów zamiejscowych w Żorach, kierownik wieczorowych kursów magisterskich na Wydziale Budownictwa, koordynator projektu zintegrowanego.
Dr hab. inż. J. Ślusarek jest laureatem nagrody I st. Rektora (2003 r.) za osiągnięcia naukowe i prestiżowej nagrody im. W. Żenczykowskiego za osiągnięcia naukowo-techniczne (2003 r.).

Senat w tajnym głosowaniu poparł wniosek 45 głosami przy dwóch wstrzymujących się.

Wniosek Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki w sprawie pierwszego mianowania dr hab. inż. Ireny Wilkosz na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Ochrony Powietrza przedstawił Dziekan prof. M. BODZEK. Pozytywną opinię Senackiej Komisji ds. Kadry Naukowej przedstawił przewodniczący Komisji, Prorektor M. DOLIPSKI.
Dr hab. inż. Irena Wilkosz, lat 56, jest zatrudniona w Politechnice Śląskiej od 1994 roku. Stopień naukowy doktora uzyskała w 1981 roku w Instytucie Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu, zaś doktora habilitowanego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w 2001 roku (zatwierdzenie przez CK w 2002 r.). Działalność naukową prowadzi w dyscyplinie Inżynieria środowiska - ochrona powietrza, a jej główne zainteresowania naukowe, to ochrona powietrza i chemia atmosfery, a zwłaszcza zagadnienia statyki, kinetyki i modelowania matematycznego procesów związanych z ochroną powietrza (procesów oczyszczania gazów odlotowych) oraz procesów przemian zanieczyszczeń w atmosferze. W tej dziedzinie wykonała kilka prac na potrzeby przemysłu, a obecnie uczestniczy w koordynowanym przez KOMAG projekcie "Improvement of impact evaluation of emission particulate matter from industrial and municipal sources and traffic in urban agglomerations on health in outdoor/indoor environment in Europe".
Dr hab. inż. I. Wilkosz opublikowała 37 (po habilitacji - 5) pozycji, w tym 6 (1) monografii, 2 (1) artykuły w czasopismach zagranicznych, 10 (0) artykułów w archiwach PAN, 4 (2) artykuły w czasopismach krajowych i 15 (1) referatów krajowych.
Opracowała i prowadzi 7 wykładów; do dwóch z nich opracowała ćwiczenia tablicowe, projektowe i laboratoryjne. Współpracowała przy programie studiów na kierunku Ochrona środowiska. Prowadziła 14 prac dyplomowych, a 32 recenzowała. Jest promotorem otwartego przewodu doktorskiego.
Dr hab. inż. I. Wilkosz jest kierownikiem Katedry Ochrony Powietrza (od 2003 r.), członkiem wydziałowej komisji do odbioru prac BK i BW (od 1999 r.) oraz opiekunem specjalności Systemy Ochrony Powietrza (od 2003 r.).

Senat w tajnym głosowaniu poparł wniosek 42 głosami przy dwóch przeciwnych i dwóch wstrzymujących się.

Wniosek Rady Wydziału Elektrycznego w sprawie przedłużenia mianowania dr hab. inż. Pawła Sowy na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów przedstawił Dziekan prof. B. GRZESIK. Pozytywną opinię Senackiej Komisji ds. Kadry Naukowej przedstawił przewodniczący Komisji, Prorektor M. DOLIPSKI.
Dr hab. inż. Paweł Sowa jest pracownikiem Politechniki od 1971 roku. Stopień doktora nadała mu Rada Wydziału Elektrycznego w 1980 roku i ta sama rada nadała mu w 1997 roku stopień doktora habilitowanego. Reprezentuje dyscyplinę elektrotechnika - elektroenergetyka, zaś jego zainteresowania badawcze skupiają się na:
- zjawiskach elektromagnetycznych w układach przesyłowych,
- modelowaniu układu elektroenergetycznego,
- jakości i niezawodności zasilania,
- oddziaływaniu pola elektrycznego i magnetycznego na organizmy żywe,
- chaosie ferrorezonansowym.
W ostatnim okresie pracuje nad analizą techniczno-prawną badań napięć rażeniowych oraz opracowaniem metodologii badań kryteriów kwalifikacji urządzeń w tym zakresie na etapie projektowania i eksploatacji (na potrzeby GZE Gliwice).
Jego publikowany dorobek naukowy liczy 117 publikacji (po ostatniej nominacji - 46), w tym: 2 (2) książki, 2 (1) monografie, 4 (0) skrypty, 5 (1) artykułów w czasopismach zagranicznych, 45 (20) referatów zagranicznych, 19 (3) artykułów w czasopismach krajowych, 40 (19) referatów krajowych. Na zapraszane wykłady zagraniczne wyjeżdżał 12 (5) razy. Wypromował 1 (1) doktora, 2 (1) przewody są w toku. Sporządził 5 (4) recenzji prac doktorskich.
Odbył staże naukowe w Danii (8 miesięcy), Kanadzie (2 miesiące), Szwajcarii (4 miesiące), Niemczech (7 miesięcy) oraz krótkoterminowe w Hiszpanii, Japonii, Meksyku i Wielkiej Brytanii. Współpracując z ośrodkami zagranicznymi realizował:
- Badania symulacyjne dla analizy skutków zwarć w linii łączącej systemy austriacki i szwajcarski - badania weryfikujące modele oraz programy symulacyjne dla analizy skutków zwarć w liniach wysokiego napięcia
- Wyznaczenie współczynników przepięć oraz ocenę niezawodności pracy układu elektroenergetycznego 220 kV i 110 kV obszaru Al Ain (Zjednoczone Emiraty Arabskie)
- Kierownictwo grantów międzynarodowych (Wielka Brytania, Hiszpania, Japonia).
Do osiągnięć dydaktycznych dra hab. inż. P. Sowy należy zaliczyć:
- opracowanie i prowadzenie wykładów z czterech przedmiotów na kierunku Elektrotechnika (Wydział Elektryczny),
- opracowanie i prowadzenie wykładów z trzech przedmiotów na kierunku Elektronika i Telekomunikacja (Wydział Elektryczny),
- opracowanie i prowadzenie wykłady na studium doktoranckim (Wydział Elektryczny),
- opracowanie wielu programów ćwiczeń laboratoryjnych,
- opracowanie autorskich programów komputerowych - dydaktycznych,
- organizację praktyk studenckich,
- promotorstwo prac dyplomowych (19 magisterskich, 18 inżynierskich).
Od 1997 roku dr hab. inż. P. Sowa jest kierownikiem Zakładu Automatyki i Informatyki w macierzystym Instytucie; w latach 1997-2001 był wiceprzewodniczącym, a od roku 2001 jest przewodniczącym Wydziałowej Komisji Wyborczej.

Senat w tajnym głosowaniu poparł wniosek 46 głosami przy jednym wstrzymującym się.

Wniosek Rady Wydziału Elektrycznego w sprawie przedłużenia mianowania dr hab. inż. Lesława Topora-Kamińskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony w Instytucie Metrologii i Automatyki Elektrotechnicznej przedstawił Dziekan prof. B. GRZESIK. Pozytywną opinię Senackiej Komisji ds. Kadry Naukowej przedstawił przewodniczący Komisji, Prorektor M. DOLIPSKI.
Dr hab. inż. Lesław Topór-Kamiński, lat 58, jest pracownikiem Politechniki Śląskiej od 1981 roku. Tytuł doktora nadała mu Rada Wydziału Elektrycznego w 1981 roku, zaś doktora habilitowanego ta sama rada w 1996 roku. W roku 1999 został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Dziedziną jego działalności naukowej jest elektrotechnika z ukierunkowaniem na elektronikę.
Opublikowany dorobek naukowy dra hab. inż. L. Topora-Kamińskiego wynosi 110 (po ostatniej nominacji - 40) pozycji, w tym 2 (2) książki, 2 (1) monografie, 5 (0) skryptów, 2 (2) artykuły w czasopismach zagranicznych, 1 (0) artykuł w periodykach PAN, 16 (6) referatów zagranicznych, 38 (5) artykułów w czasopismach krajowych, 53 (27) referaty krajowe. Jest on autorem jednego patentu i trzech zgłoszeń patentowych. Wypromował jednego doktora, a dwa przewody są w toku. Sporządził jedną recenzję rozprawy habilitacyjnej.
W Uczelni pełnił lub pełni następujące funkcje:
- kierownik Zespołu Elektrotechniki II w Instytucie Podstawowych Problemów Elektrotechniki i Energoelektroniki w latach 1981-1984,
- prodziekan ds. studenckich dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja Wydziału Elektrycznego od 2003 roku,
- kierownik Zakładu Elektroniki w Instytucie Metrologii i Automatyki Elektrotechnicznej od 2003 roku.

Senat w tajnym głosowaniu jednomyślnie poparł wniosek (46 głosami).

Temat zaopiniowania wniosków o nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i Sportu Prorektor M. DOLIPSKI rozpoczął od przypomnienia przebiegu ubiegłorocznych prac w tej sprawie, zasad przyznawania i obliczania nagród oraz szczegółowego zrelacjonowania prac Rektorskiej Komisji ds. Nagród dla Nauczycieli Akademickich (relacja w rubryce "Z prac Rektorskiej Komisji ds. Nagród").
W ubiegłym roku na 44 złożone wnioski Senat zaakceptował 22, a Pani Minister przyznała 7 nagród.
W bieżącym roku nagroda indywidualna będzie wynosić 21.600 zł, zaś zespołowa do 43.200 zł. Spośród zgłoszonych w tym roku 24 wniosków Komisja zaopiniowała pozytywnie 12 wniosków o nagrody indywidualne i 2 wnioski o nagrody zespołowe. Wszystkie wnioski przedkłada się Senatowi wraz z opinią Komisji.
Po dyskusji, w której głos zabrał prof. L. DOBRZAŃSKI, zaś wyjaśnień udzielił Rektor W. ZIELIŃSKI, Senat w głosowaniu zaakceptował 14 wniosków, w tym 12 indywidualnych i 2 zespołowe.

Otwierając punkty poświęcone sprawom "Technoparku" Prorektor W. CHOLEWA obszernie przypomniał historię kształtowania się od lat dziewięćdziesiątych koncepcji sposobu wzmocnienia transmisji myśli naukowo-technicznej do jej praktycznego wdrożenia, koncepcji, która przybrała obecny kształt "Technoparku". Omówił też obecny stan i zaawansowanie działań kontrahentów. W dyskusji - zadając pytania bądź udzielając wyjaśnień - udział wzięli: prof. J. KAZMIERCZAK, dr inż. T. GIZA, Rektor W. ZIELIŃSKI, dr inż. J. KAPINOS, dr inż. K. STANGEL, Prorektor W. CHOLEWA. Po dyskusji w głosowaniu jawnym Senat podjął dwie uchwały.
W pierwszej Senat postanawia wyrazić zgodę na:

 1. Przystąpienie Politechniki Śląskiej do tworzonej spółki prawa handlowego pod firmą Park Naukowo-Technologiczny "Technopark Gliwice" Sp. z o.o., której udziałowcami będą Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Miasto Gliwice oraz Politechnika Śląska.
 2. Objęcie w kapitale zakładowym spółki 12 udziałów o wartości 4.000 zł każdy, na łączną kwotę 48.000 zł. Udziały zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym.
Uchwała ta została przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym się.
W drugiej Senat postanawia wyrazić zgodę na:
Zwiększenie udziałów w spółce "Technopark Gliwice" Sp. z o.o. poprzez wniesienie aportu rzeczowego, obejmującego:
 1. część działki gruntowej nr 11 obręb Gliwice, arkusz 34, o powierzchni 8.631 m2
 2. konstrukcję stalową nośną hali o powierzchni zabudowy 2.122,8 m2 o wartości łącznej 2.859.900 zł, w tym:
  - prawo własności gruntu 343.600 zł,
  - konstrukcja nośna hali 2.516.300 zł, gdy powyższe będzie niezbędnym warunkiem przyznania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz gdy minister właściwy ds. Skarbu Państwa wyrazi zgodę na wniesienie wyżej określonego aportu do Spółki.
Tę uchwałę przyjęto przy trzech głosach wstrzymujących się.

Prorektor R. WILK - na bazie obszernego materiału ujętego tabelarycznie - szczegółowo przedstawił podsumowanie zimowej sesji egzaminacyjnej na Uczelni. Zwrócił szczególną uwagę na niewysoką sprawność studiów. Rektor W. ZIELIŃSKI wyraził nadzieję, że rezultaty sesji będą przedmiotem szczegółowej analizy na spotkaniu z prodziekanami ds. dydaktyki, i że będą również analizowane na wydziałach.

Rektor W. ZIELIŃSKI otworzył, zaś Prorektor W. CHOLEWA szczegółowo omówił sprawę zatwierdzenia wartości "stałej przeniesienia dotacji z roku ubiegłego". Senat jednomyślnie, w jawnym głosowaniu, zatwierdził tę wartość w wysokości C = 0,6.

Sprawę zatwierdzenia zmian w Regulaminie Samorządu Studenckiego przedstawił i wyjaśnił Rektor W. ZIELIŃSKI, dodatkowe wyjaśnienia złożył przedstawiciel Samorządu Studenckiego. Po dyskusji, w której głos zabrali: dr inż. J. SPAŁEK i dr inż. T. GIZA, zaś wątpliwości wyjaśniał Rektor W. ZIELIŃSKI, Senat jednomyślnie, w jawnym głosowaniu, zatwierdził proponowane zmiany.

W ramach spraw bieżących i wolnych wniosków Rektor W. ZIELIŃSKI poruszył problemy, trudności i wątpliwości pojawiające się przy próbach pozyskiwania wiadomości o zakresie działalności gospodarczej pracowników dydaktycznych. Poruszył również sprawę stosowania prawa autorskiego na tle rozpatrywanego podejrzenia o plagiat. Oba sprawy nawiązują do Akademickiego Kodeksu Etycznego Politechniki Śląskiej. W tej drugiej sprawie wypowiadał się również prof. J. RUTKOWSKI.
Oprócz tego poruszano sprawy:
- pozyskania funduszy na tzw. sieci naukowe w ramach BW,
- studiów dwustopniowych,
- wysokiej pozycji naszych domów studenckich w rankingu krajowym,
- powstania na Uczelni nowego teatru studenckiego po 34 latach przerwy,
- trudności z ochroną naszej sieci internetowej przed zawirusowaniem,
- słabego udziału uczelni technicznych w ogóle, a Politechniki Śląskiej w szczególności, na liście laureatów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
W tych sprawach głos zabierali: Rektor W. ZIELIŃSKI, Prorektor R. WILK, prof. J. SUWIŃSKI, Prorektor W. CHOLEWA i prof. L. DOBRZAŃSKI.
Rektor W. ZIELIŃSKI złożył na ręce dr K. CZAPLI gratulacje z okazji awansu zespołu siatkarzy AZS do I ligi.

Red.
(na podstawie zapisu magnetofonowego posiedzenia)