Logo Strona główna   Pomoc    Przejdź w górę do witryny Biuletyn Politechniki Śląskiej
Z Życia Politechniki Śląskiej
Nr 6. Marzec 2004
 
 
 
Z Życia Politechniki Śląskiej
Icon Z prac Senatu
Icon Kronika Rektorska
Icon Akty normatywne Uczelni
Icon Stopnie naukowe, tytuły, stanowiska
Icon Dział Współpracy z Zagranicą informuje
Icon Z prac Rektorskiej Komisji ds. Nagród
Icon Konferencje i seminaria naukowe
Icon Z życia CKI
Icon Jubileusz Profesora Józefa Szarawary
Icon Profesor Słodowy członkiem akademii
Icon Thetos pomaga niesłyszącym
Icon Chrześcijańskie Forum Pracowników Nauki
Icon Siatkarze AZS w I lidze!
Icon „Mój pomysł na biznes”
Icon Wydawnictwo Politechniki Śląskiej prezentuje
Icon Notatki przewodniczącego RGSzW
Icon Godne odnotowania
Icon Kultura
Icon Sport
Icon Studenckie Żeglarskie Mistrzostwa Świata
Icon Kronika żałobna
Icon
JUBILEUSZ PROFESORA JÓZEFA SZARAWARY

26 lutego br. w sali seminaryjnej Katedry Chemii i Technologii Nieorganicznej odbyła się podniosła i bardzo miła w swoim wyrazie uroczystość z okazji jubileuszu 80-lecia prof. dra hab. Józefa Szarawary, wieloletniego pracownika Wydziału Chemicznego, doktora honoris causa Politechniki Szczecińskiej.

W uroczystości wzięło udział kilkudziesięciu obecnych i emerytowanych pracowników Wydziału wraz z JM Rektorem prof. dr hab. inż. Wojciechem Zielińskim i Dziekanem prof. dr hab. inż. Jerzym Suwińskim, przedstawiciele współpracującego z Profesorem Oddziału SITPChem w Gliwicach wraz z prezesem mgr inż. Jerzym Kropiwnickim, redaktor naczelny miesięcznika "Chemik" mgr inż. Anna Bieniecka oraz bliscy współpracownicy Profesora z innych ośrodków naukowych i projektowych.
Uroczystość otworzył i poprowadził kierownik Katedry Chemii i Technologii Nieorganicznej dr hab. Jerzy Ciba, prof. Politechniki Śląskiej. Jubilat bowiem jest związany z Wydziałem Chemicznym pracą naukową i dydaktyczną od 55 lat, chociaż w jednostce o nazwie zmieniającej się podczas kolejnych reorganizacji, lecz zawsze w Zakładzie Technologii Nieorganicznej.
Sylwetkę Profesora - życiorys, działalność oraz osiągnięcia naukowe i dydaktyczne przedstawił wieloletni dyrektor byłego Instytutu Chemii, Technologii Nieorganicznej i Elektrochemii, w której to jednostce przez większość lat Profesor Szarawara pracował, prof. dr hab. inż. Witold Gnot. Niezwykle aktywne i pracowite zawodowe życie Jubilata, od chwili ukończenia studiów na Wydziale Chemicznym w 1950 roku, a podjęcia pracy jeszcze w 1949 roku, do chwili obecnej, dostarcza materiału do obszernej publikacji. Kolejne zdobywanie stopni naukowych, równoczesna praca na Uczelni i w Instytucie Syntezy Chemicznej w Gliwicach oraz Instytucie Nawozów Sztucznych w Tarnowie, obszerna praca naukowo-badawcza z dziedziny technologii i inżynierii chemicznej, termodynamiki stosowanej, kinetyki i inżynierii reakcji chemicznych uwieńczona: wydaniem dwóch stale wznawianych książek, trzech skryptów, autorstwem lub współautorstwem 106 publikacji, wyjaśnieniem szeregu problemów technologicznych; wręcz ogromna praca dydaktyczna w kształceniu inżynierów chemików, wypromowanie 15 doktorantów, określenie tematyki i opieka nad 5 habilitantami, liczne recenzje naukowe, praca w KBN i Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych; współpraca dydaktyczna z innymi uczelniami i naukowa z instytutami branżowymi oraz stowarzyszeniami inżynierskimi, biurami projektowymi i redakcjami czasopism naukowo-technicznych - to zaledwie część tego bogatego życiorysu. Działalność i osiągnięcia Profesora Szarawary zapewne będą mogły być szerzej zrelacjonowane na tych łamach w związku z podjęciem przez Radę Wydziału Chemicznego w dniu 24 marca br. uchwały w sprawie nadania Profesorowi godności Honorowego Profesora Politechniki Śląskiej.
W dalsze części uroczystości, po gromkim "sto lat" i wzniesionym toaście, zebrani składali gratulacje i życzenia.

JM Rektor prof. Wojciech Zieliński przekazał Jubilatowi list gratulacyjny, w którym napisał:
"Z okazji wspaniałego Jubileuszu 80. Urodzin pragnę złożyć Panu w imieniu całej społeczności akademickiej Politechniki Śląskiej i swoim własnym serdeczne gratulacje oraz wyrazy najwyższego szacunku. Proszę jednocześnie przyjąć podziękowania za wieloletnią, pełną zaangażowania pracę naukową i dydaktyczną oraz za wiedzę i doświadczenie przekazywane przez Pana Profesora całym pokoleniom studentów i młodych pracowników nauki.
Każde Pana działanie, wyróżniające się zawsze rzetelnością i poczuciem obowiązku, sprawiło, że zyskał Pan zasłużone uznanie wśród współpracowników i wychowanków.
Wraz z gratulacjami proszę przyjąć w tym uroczystym dniu serdeczne życzenia należytej satysfakcji z uzyskanych rezultatów, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, dobrego zdrowia i długich lat życia."

Dziekan Wydziału Chemicznego prof. Jerzy Suwiński, składając okoliczny adres, powiedział między innymi:
"Blisko sześćdziesiąt lat studiów i pracy zawodowej łączy Pana Profesora z Wydziałem Chemicznym Politechniki Śląskiej. Były to lata pracy dla dobra wielu pokoleń studentów i młodszych pracowników, dla dobra naszego środowiska i polskiej chemii. Za te wszystkie lata i za każdy z tych około dwudziestu tysięcy dni wytężonej i owocnej pracy dziękujemy z całego serca.
Z okazji osiemdziesiątej rocznicy urodzin w imieniu Rady Wydziału i swoim własnym składam Panu Profesorowi najserdeczniejsze życzenia dalszej wieloletniej aktywności w dobrym zdrowiu i kondycji."

Z niezwykle ciepłymi słowami wystąpił w imieniu Zarządu Gliwickiego Oddziału SITPChem mgr inż. Jerzy Kropiwnicki, życząc "…z całego serca spełnienia kolejnych marzeń, radości czerpanej z wielobarwnej palety zainteresowań, dobrych wspomnień, aby dzięki nim można było przetrwać gorsze chwile, wychodzenia ponad to co praktyczne i rozkoszowania się tym co kryje się w każdym z nas i otaczającym świecie…".
Dyrektor Instytutu Chemii Przemysłowej w Warszawie prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński w okolicznościowym adresie napisał:
"…Poświęcił Pan, Panie Profesorze, swoje najlepsze lata i swój talent dla nauki i dydaktyki akademickiej, wzbogacając cywilizacyjny dorobek ludzkości o nowe odkrycia i wynalazki, a także przekazując licznym pokoleniom studentów i doktorantów swoje doświadczenia i swą wiedzę, gromadzoną i wzbogacaną przez lata. Pańskie prace z zakresu inżynierii i technologii chemicznej, stanowiące przedmiot licznych publikacji i opracowań monograficznych, na stałe weszły do światowej skarbnicy nauk podstawowych i stosowanych…".
Następnie Szanowny Jubilat przedstawił w skrócie swoją 55-letnią drogę "…jako pracownika naukowo-dydaktycznego Wydziału Chemicznego, z którym związał swoje życie zawodowe na dobre i na złe…", wspomniał w ciepłych słowach ludzi, z którymi przyszło Mu współpracować, dobrą atmosferę pracy, swoje pasje turystyczne. Profesor serdecznie podziękował byłym i obecnym współpracownikom "za okazywaną życzliwość, pamięć i uprzejmość oraz zorganizowanie uroczystości".
Podziękował również kierownictwu Katedry, a wcześniej Instytutu, oraz Wydziału za umożliwienie dalszej spokojnej pracy naukowo-dydaktycznej mimo przejścia przed 10 laty na emeryturę.
Po tych wystąpieniach, w bezpośredniej i miłej atmosferze, przy poczęstunku przygotowanym przez młodszych współpracowników toczono dyskusje i wspominano minione lata.

T. Buczek