Logo Strona główna   Pomoc    Przejdź w górę do witryny Biuletyn Politechniki Śląskiej
Z Życia Politechniki Śląskiej
Nr 4. Styczeń 2004
 
 
 
Z Życia Politechniki Śląskiej
Icon Z prac Senatu
Icon Kronika Rektorska
Icon Akty normatywne Uczelni
Icon Stopnie naukowe, tytuły, stanowiska
Icon Dział Współpracy z Zagranicą informuje
Icon Konferencje i seminaria naukowe
Icon Z życia CKI
Icon Jubileusz Profesora Włodzimierza Starosolskiego
Icon Rekrutacja na studia
Icon Zakopane oczami architekta
Icon Wydawnictwo Politechniki Śląskiej prezentuje
Icon Ośrodek Badań i Doskonalenia Dydaktyki w 2003 roku
Icon Notatki przewodniczącego RGSzW
Icon Godne odnotowania
Icon Kultura
Icon Sport
Icon „TAFLA” zaprasza !
Icon Studenckie Żeglarskie Mistrzostwa Świata
Icon Wspomnienie o Pani Hance
Icon Kronika żałobna
 
 
 
 
Icon
JUBILEUSZ PROFESORA WŁODZIMIERZA STAROSOLSKIEGO

12 grudnia 2003 r. w auli Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Wydziału z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin prof. dra hab. inż. Włodzimierza Starosolskiego. W uroczystościach wzięło udział ponad 120 osób, zarówno bliskich współpracowników Profesora z macierzystej uczelni, jak też przedstawicieli wielu ośrodków naukowych, środowiska projektantów oraz reprezentantów stowarzyszeń inżynierskich.
Uroczystościom towarzyszyło wydanie księgi jubileuszowej, zawierającej szkic biograficzny wraz z zestawieniem publikowanego dorobku Jubilata oraz 53 artykuły naukowe, opracowane przez autorów z całego kraju, którzy pragnęli podkreślić więź z Profesorem. Artykuły dotyczyły nie tylko budownictwa betonowego, ale także konstrukcji zespolonych i murowych, zagadnień ogólnych i technologicznych, problemów współdziałania budowli z podłożem, modelowania procesów fizycznych oraz teorii konstrukcji.

Posiedzenie otworzył i prowadził dziekan Wydziału Budownictwa dr hab. inż. Stanisław Majewski, prof. PŚl. W uroczysty nastrój wprowadził chór Politechniki Śląskiej wykonaniem na początku spotkania tradycyjnego Gaudeamus. Następnie głos zabrał rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Wojciech Zieliński, składając gratulacje Jubilatowi i podkreślając Jego olbrzymi wkład w rozwój wydziału i całej uczelni. Zwrócił szczególną uwagę na poświęcenie w pracy naukowej i dydaktycznej, opracowanie znacznej liczby podręczników konstrukcji żelbetowych oraz wychowanie wielu pokoleń inżynierów budownictwa.

Życiorys oraz osiągnięcia naukowe i dydaktyczne przedstawił prof. dr inż. Andrzej Ajdukiewicz. Zaakcentował on, że Jubilat w 1956 r. ukończył studia, w 1962 r. uzyskał stopień doktora, w 1968 r. stopień doktora habilitowanego, natomiast w 1986 r. tytuł naukowy profesora. W czasie 47 lat nieprzerwanej pracy na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej prowadził wykłady, zajęcia seminaryjne i laboratoryjne ze wszystkich działów budownictwa żelbetowego. Nieoceniony wkład w proces kształcenia stanowią opracowane przez Jubilata podręczniki, w tym "Konstrukcje żelbetowe" wydane przez PWN w latach 1985-2003 aż w 8 nakładach. Bardzo szeroka działalność naukowa obejmowała początkowo zagadnienia teorii i projektowania elementów sprężonych, w szczególności ciągłych belek kablobetonowych. Następnie zainteresowania zostały skierowane w stronę żelbetowych ustrojów płytowo-słupowych oraz teoretycznych i doświadczalnych problemów budownictwa prefabrykowanego, zarówno ścianowego jak i szkieletowego. W ostatnim okresie badania naukowe Jubilata koncentrowały się na problemach modelowania obiektów przy wspomaganiu komputerowym, zachowania się stropów deskowych oraz wytężenia konstrukcji murowych. Wyniki prowadzonych badań złożyły się na bardzo obszerny publikowany dorobek obejmujący łącznie 274 pozycje, w tym 20 książek, 120 artykułów naukowych i naukowo-technicznych oraz 134 referaty na konferencjach. Jubilat jest promotorem 8 zakończonych doktoratów, a w kierowanej przez Niego katedrze 2 osoby uzyskały stopień doktora habilitowanego.

Szersze omówienie dokonań Jubilata przedstawiła "Inżynieria i Budownictwo" w nr 11/2003.
Jeden z pierwszych współpracowników Jubilata dr hab. inż. Adam Zybura, prof. PŚl., w swoim wystąpieniu podkreślił, że olbrzymi dorobek Profesora to nie tylko budząca respekt liczba prac publikowanych, ale także osiągnięcia niewymierne, do których należy zaliczyć szczególną zdolność oddziaływania na absolwentów wydziału i przyciąganie ich do siebie niezwykłym entuzjazmem i zaangażowaniem badacza. Pod kierunkiem Jubilata wielu młodych ludzi, często bezpośrednio po studiach, podejmowało bardzo trudne i zaawansowane badania doświadczalne konstrukcji budowlanych.

Przez ponad 30 lat kilkunastu asystentów dzięki pomocy Profesora mogło prowadzić badania, które umożliwiały stopniowe opanowywanie tajników pracy naukowej. Teodor Badora prowadził badania na potrzeby realizowanego metodą wypychania kondygnacji budynku płytowo-słupowego. Ryszard Kliszczewicz - badania mimośrodowego przebicia połączeń płyty z prefabrykowanym słupem, złączy prefabrykowanych ram żelbetowych oraz podobnych ram wypełnionych murem z cegły lub bloczków PGS. Adam Zybura - badania docisków pasmowych w elementach z betonu łupkoporytowego i betonu zwykłego, pomiary cech geometrycznych produkowanych prefabrykatów i dokładności montażu wznoszonych z nich budynków, badania wytrzymałościowe kilku typów prototypowych elementów stropowo nadprożowych w skali naturalnej przeznaczonych do modernizowanych budynków wielkopłytowych oraz połączeń warstw w zewnętrznych ścianach prefabrykowanych. Marianna Glenszczyk wykonywała badania ściennych i stropowych elementów gipsobetonowych oraz ich złączy, stropów płytowych sprężanych metodą termiczną oraz sprężanych termicznie belek. Zbigniew Pająk prowadził badania mimośrodowego przebicia żelbetowych płyt z dużymi otworami przy słupie, przestrzennych elementów budownictwa mieszkaniowego obciążanych w skali naturalnej, zmonolityzowanych węzłów prefabrykowanego szkieletu systemu SBD oraz badania związane z wdrażaniem systemu budynków z podnoszonymi stropami. Józef Badura - badania nośności złączy pionowych w budynkach PRASBET na modelach w skali naturalnej obejmujących fragmenty dolnej i górnej płyty ściennej wraz ze stropem oraz jedną pełną kondygnację razem z dwoma stropami. Jan Góra - badania odkształcalności i nośności poziomych złączy budynków tego samego systemu, wyznaczając stopień zamocowania stropów w złączu.

Joanna Mazanowska badała model 9-polowego stropu płytowo-słupowego obciążanego grawitacyjnie do zniszczenia. Wiesław Zamorowski zajmował się badaniami odkształcalności ścian i słupów oraz właściwości betonów stosowanych do wzniesienia wysokiego budynku, który uległ awarii. Jan Kubica analizował współpracę ścian murowych w konstrukcjach szkieletowych na terenach górniczych, prowadził badania wytrzymałościowe płyt filtracyjnych przeznaczonych do zbiorników uzdatniania wody, wyznaczał stopień usztywnienia żelbetowych konstrukcji szkieletowych ścianami murowymi oraz sztywność połączenia prefabrykowanych płyt otworowych z ryglem żelbetowym. Ireneusz Jóźwiak określał stan naprężenia i odkształcenia pod wpływem obciążeń pionowych i poziomych w ścianach uzyskiwanych z zabetonowania kształtek styropianowych. Krzysztof Gromysz zajmował się stropami zespolonymi betonowanymi na cienkich prefabrykowanych płytach żelbetowych, badanymi w skali naturalnej pod wpływem grawitacyjnego obciążenia długotrwałego. W ostatnim okresie kierowane przez Profesora prace badawcze dotyczą konstrukcji murowych. Łukasz Drobiec zajmuje się wzmacnianymi murami zarysowanymi oraz zbrojonymi murami ściskanymi, Radosław Jasiński - zbrojonymi ścianami murowymi ścinanymi w kierunku poziomym, natomiast Adam Piekarczyk - zbrojonymi ścianami murowymi ścinanymi w kierunku pionowym.

W imieniu wszystkich, którzy przy boku Profesora stawiali pierwsze kroki, dr hab. inż. A. Zybura prof. P.Śl. serdecznie podziękował Jubilatowi za nieocenioną pomoc w naukowym i zawodowym rozwoju.

Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa mgr inż. Zbigniew Dzierżewicz przedstawił działalność inżynierską Jubilata, szczególnie podkreślając współpracę Profesora w latach osiemdziesiątych z Biurem Projektów Budownictwa Ogólnego Miastoprojekt - Gliwice. W tym biurze przy współudziale Profesora były prowadzone prace projektowe i badawcze elementów prefabrykowanych serii GM wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego z uwzględnieniem istniejącej bazy produkcyjnej systemu "Szczecińskiego", elementów prefabrykowanych do wykonywania monolitycznych ścian piwnic w tzw. deskowaniu traconym, systemu SBD prefabrykowanej żelbetowej konstrukcji szkieletowej obiektów posadowionych na terenie eksploatacji górniczej oraz prefabrykowanych płyt stropowych sprężanych termonagrzewem. Zastosowane w projektach nowatorskie rozwiązania zostały zastrzeżone pięcioma patentami, część zaprojektowanych konstrukcji uzyskało świadectwa i atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie, natomiast opracowanie i wdrożenie ścian zewnętrznych z elementów GM w technologii wielkopłytowej zostało uhonorowane nagrodą zespołową ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa.

Do dorobku zawodowego należy także praca społeczna w Polskim Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, w którym Jubilat pełnił szereg ważnych funkcji w macierzystym Oddziale oraz w Zarządzie Głównym. Od wielu lat prof. W. Starosolski jest "motorem" komitetów organizacyjnych bardzo cenionych w środowisku inżynierskim corocznych ogólnopolskich konferencji "Warsztat pracy projektanta konstrukcji", odbywających się w Ustroniu.

Jubilat podziękował wszystkim osobom, z którymi współpracował przez wszystkie lata - szczególnie na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej. Z tym wydziałem czuje się związany przez całe życie zawodowe od chwili, gdy jako student uczestniczył w wykładach prowadzonych w tej samej auli, gdzie odbywają się uroczystości. Serdecznie podziękował również swojej małżonce Pani Anicecie Starosolskiej i rodzinie za codzienną pomoc i wsparcie oraz stworzenie warunków do pracy naukowej.

Na zakończenie uroczystości dziekan Wydziału dr hab. inż. S. Majewski, prof. PŚl., wystąpił z okolicznościowym adresem, a następnie adres przekazał Jubilatowi prof. dr inż. Bohdan Lewicki. Po tych dwóch wypowiedziach zaproszeni goście spontanicznie przystąpili do składania Profesorowi życzeń, gratulacji, adresów od reprezentowanych uczelni i przedsiębiorstw oraz kwiatów.

A. Zybura